Loading

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • MFGK Slovakia s. r. o.
  • MFGK Slovakia, s. r. o.
Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Ivánska cesta 30/B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/108033/B
Od 19.12.2015, posledná zmena 10.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Gabriel Urbán, PhD.
  • József István Fórizs
IČO:
50060872
DIČ:
2120175706

IČ DPH:

SK2120175706
Podľa §4, registrovaný od 17.3.2016
SK NACE (RÚZ):
35230 Predaj plynu prepravovaného potrubím
Základné imanie:
1 465 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MVM CEEnergy Zrt. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 443 654 410 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 313,55%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 622 361 EUR vzrástol medziročne o 3 842 488 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 443 654 344 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 25 785 702 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,21%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,53%.

Absolútne ukazovatele

443 671 656 €

%

22 971 512 €

76,4 %

106 616 951 €

102,7 %

13 966 520 €

154,2 %

13 672 161 €

224,8 %

Relatívne ukazovatele

5.18 %

-7,0 %

37.20

14,1

4.34 %

2,9 %

86.90 %

-2,7 %

0.97

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 443 654 344 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 € -99,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 417 868 642 € %

Náklady na materiál, energie 11 333 € 53,0 %
Služby 2 802 923 € 8,2 %
Pridaná hodnota 22 971 512 € 76,4 %
Osobné náklady 617 595 € 9,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 647 € -27,4 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 7 850 € -99,4 %
Iné prevádzkové náklady 15 025 € -98,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 22 338 095 € 81,9 %
HV z finančnej činnosti -16 933 720 € -58,1 %
z toho Nákladové úroky 336 675 € 113,5 %
HV pred zdanením 5 404 375 € 243,3 %
Daň 782 014 € -1,5 %
HV po zdanení 4 622 361 € %

EBITDA 22 346 742 € 81,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 616 951 € 102,7 %
 
Neobežný majetok 166 € -98,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 156 € -81,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 € -99,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 106 594 484 € 102,7 %
Zásoby 16 593 609 € %

Dlhodobé pohľadávky 379 749 € -72,1 %
Krátkodobé pohľadávky 85 922 677 € 129,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 698 449 € -68,7 %
 
Časové rozlíšenie 22 301 € 30,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 616 951 € 102,7 %
 
Vlastné imanie
13 966 520 € 154,2 %
Základné imanie 1 465 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 027 248 € 123,9 %
HV minulých rokov 851 911 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 4 622 361 € %

 
Záväzky 92 647 911 € 96,9 %
Dlhodobé záväzky 6 111 € 81,8 %
Krátkodobé záväzky 92 562 355 € 97,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 79 445 € -4,5 %
 
Časové rozlíšenie 2 520 € -94,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?