Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o.
Sídlo:
Galvaniho 17/C
82009 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/107663/B
Od 28.11.2015, posledná zmena 1.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Fabuš
  • Maciej Wojciech Kostuch
IČO:
50063707
DIČ:
2120162275

IČ DPH:

SK2120162275
Podľa §4, registrovaný od 17.12.2015
SK NACE (RÚZ):
46430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť
Základné imanie:
8 332 830 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r. o. (99,99%)
  • Whirlpool International Manufacturing S.à r.l. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 04.07.2023 ako riadna.

Firma Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 75 257 738 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,81%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 195 706 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,14% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 72 389 178 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 472 736 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 44,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,68%.

Absolútne ukazovatele

75 298 941 €

2,9 %

1 659 199 €

51,8 %

21 718 487 €

3,4 %

8 719 353 €

2,3 %

12 656 554 €

16,8 %

Relatívne ukazovatele

2.20 %

0,7 %

1.69

0,5

0.90 %

1,0 %

59.85 %

0,4 %

1.72

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 72 389 178 € 4,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 2 868 560 € -19,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 68 916 442 € 1,7 %
Náklady na materiál, energie 44 418 € 44,8 %
Služby 4 662 073 € 5,0 %
Pridaná hodnota 1 659 199 € 51,8 %
Osobné náklady 980 672 € 9,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 85 981 € 3,0 %
Opravné položky -127 648 € 33,9 %
Ostatné výnosy 0 € 0 %
Iné prevádzkové náklady 320 622 € 76,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 375 178 € %

HV z finančnej činnosti -26 911 € -87,6 %
z toho Nákladové úroky 2 753 € %

HV pred zdanením 348 267 € %

Daň 152 561 € %

HV po zdanení 195 706 € %

EBITDA 333 511 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
21 718 487 € 3,4 %
 
Neobežný majetok 79 222 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 48 332 € %

Dlhodobý nehmotný majetok 30 890 € -61,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 21 628 811 € 3,5 %
Zásoby 7 048 162 € 22,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 214 947 € 33,8 %
Krátkodobé pohľadávky 13 363 971 € -5,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 731 € -96,3 %
 
Časové rozlíšenie 10 454 € -56,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 21 718 487 € 3,4 %
 
Vlastné imanie
8 719 353 € 2,3 %
Základné imanie 8 332 830 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 32 181 € 0,0 %
HV minulých rokov 158 636 € -14,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 195 706 € %

 
Záväzky 12 886 903 € 4,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 7 655 533 € -15,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 231 370 € 58,3 %
 
Časové rozlíšenie 112 231 € -19,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?