Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.
Sídlo:
Kaplinské pole 2859/24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/36684/T
Od 8.12.2015, posledná zmena 13.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Mario Cetta
IČO:
50066935
DIČ:
2120167071

IČ DPH:

SK2120167071
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2015
SK NACE (RÚZ):
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
Základné imanie:
4 025 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (99,0%)
  • MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 18.03.2024 ako riadna.

Firma Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 30 885 178 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 17,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 120 263 EUR vzrástol medziročne o 474 595 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,2%.

Absolútne ukazovatele

30 867 746 €

-19,8 %

7 804 801 €

3,7 %

19 367 857 €

-21,8 %

7 385 661 €

32,7 %

4 040 515 €

155,6 %

Relatívne ukazovatele

25.27 %

5,3 %

2.45

0,1

10.95 %

4,3 %

61.87 %

-15,7 %

1.10

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 541 261 € -41,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 343 917 € -14,9 %
Zmena stavu zásob -356 824 € -180,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 346 966 € -41,0 %
Náklady na materiál, energie 18 819 262 € -24,7 %
Služby 1 567 542 € 8,5 %
Pridaná hodnota 7 804 801 € 3,7 %
Osobné náklady 3 192 051 € -1,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 832 346 € 0,1 %
Opravné položky 2 476 € -98,8 %
Ostatné výnosy 42 598 € -54,3 %
Iné prevádzkové náklady 466 458 € 200,9 %
Zisk z predaja majetku 194 723 € 167,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 538 574 € 3,0 %
HV z finančnej činnosti -583 067 € 61,1 %
z toho Nákladové úroky 553 700 € -61,0 %
HV pred zdanením 2 955 507 € 52,4 %
Daň 835 244 € 184,8 %
HV po zdanení 2 120 263 € 28,8 %
EBITDA 4 165 980 € -0,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 367 857 € -21,8 %
 
Neobežný majetok 7 543 945 € -7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 523 038 € -7,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 907 € 59,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 822 554 € -28,9 %
Zásoby 3 233 587 € -32,4 %
Dlhodobé pohľadávky 68 522 € -87,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 953 723 € -12,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 566 722 € -52,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 358 € 14,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 367 857 € -21,8 %
 
Vlastné imanie
7 385 661 € 32,7 %
Základné imanie 4 025 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 188 406 € 18,4 %
HV minulých rokov 51 992 € 104,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 120 263 € 28,8 %
 
Záväzky 11 982 196 € -37,6 %
Dlhodobé záväzky 2 001 409 € -4,7 %
Krátkodobé záväzky 4 233 900 € -52,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 749 978 € -22,2 %
Bankové úvery krátkodobé 3 480 975 € -36,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 515 934 € 37,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?