Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o.
Sídlo:
Kaplinské pole 2859/24
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/36684/T
Od 8.12.2015, posledná zmena 13.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Mario Cetta
IČO:
50066935
DIČ:
2120167071

IČ DPH:

SK2120167071
Podľa §4, registrovaný od 31.12.2015
SK NACE (RÚZ):
25930 Výroba drôtených výrobkov, reťazí a pružín
Základné imanie:
4 025 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. (99,0%)
  • MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s. r. o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 642 000 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,57%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 645 668 EUR vzrástol medziročne o 507 822 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,12%.

Absolútne ukazovatele

38 512 358 €

12,2 %

7 525 366 €

23,5 %

24 774 842 €

6,2 %

5 565 398 €

42,0 %

1 580 518 €

68,1 %

Relatívne ukazovatele

19.99 %

1,9 %

2.33

0,4

6.64 %

1,8 %

77.54 %

-5,7 %

0.78

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 331 084 € 29,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 310 916 € 9,6 %
Zmena stavu zásob 444 367 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 3 975 390 € 40,9 %
Náklady na materiál, energie 24 978 183 € 8,2 %
Služby 1 444 358 € 3,6 %
Pridaná hodnota 7 525 366 € 23,5 %
Osobné náklady 3 230 846 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 831 408 € -8,8 %
Opravné položky 200 200 € -43,2 %
Ostatné výnosy 93 210 € 193,0 %
Iné prevádzkové náklady 155 041 € 31,2 %
Zisk z predaja majetku 72 712 € 51,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 436 863 € 76,2 %
HV z finančnej činnosti -1 497 876 € -192,4 %
z toho Nákladové úroky 1 418 788 € 194,7 %
HV pred zdanením 1 938 987 € 34,8 %
Daň 293 319 € -2,3 %
HV po zdanení 1 645 668 € 44,6 %
EBITDA 4 195 559 € 49,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 774 842 € 6,2 %
 
Neobežný majetok 8 145 710 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 132 569 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 13 141 € -39,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 627 944 € 11,3 %
Zásoby 4 784 113 € 71,4 %
Dlhodobé pohľadávky 564 489 € 28,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 986 508 € -15,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 292 834 € 43,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 188 € -93,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 774 842 € 6,2 %
 
Vlastné imanie
5 565 398 € 42,0 %
Základné imanie 4 025 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 003 779 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 109 049 € 50,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 645 668 € 44,6 %
 
Záväzky 19 209 444 € -1,0 %
Dlhodobé záväzky 2 099 580 € -3,0 %
Krátkodobé záväzky 8 984 125 € 11,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 249 982 € -18,2 %
Bankové úvery krátkodobé 5 500 000 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 375 757 € -58,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?