Loading

Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.

Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 916/73
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/32334/R
Od 8.12.2015, posledná zmena 15.7.2022
Štatutárny orgán:
  • François Xavier Marie Lemasson
IČO:
50070509
DIČ:
2120166389

IČ DPH:

SK2120166389
Podľa §4, registrovaný od 10.2.2016
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
2 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • G.M.D. PLAST (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.06.2023 ako riadna.

Firma Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 215 369 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,16%. Dosiahnutý zisk po zdanení 815 717 EUR poklesol medziročne o 1 288 921 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,17%.

Absolútne ukazovatele

28 579 757 €

6,7 %

5 584 344 €

-27,5 %

17 026 808 €

-12,7 %

6 818 210 €

13,6 %

7 397 376 €

10,8 %

Relatívne ukazovatele

20.52 %

-9,2 %

1.30

-0,4

4.79 %

-6,0 %

59.96 %

-9,3 %

1.93

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 761 770 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 453 599 € 2,2 %
Zmena stavu zásob 148 596 € 227,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 661 499 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 13 230 960 € 15,9 %
Služby 7 862 621 € 17,2 %
Pridaná hodnota 5 584 344 € -27,5 %
Osobné náklady 4 294 739 € -3,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 692 385 € -1,8 %
Opravné položky 44 330 € 169,0 %
Ostatné výnosy 808 742 € 111,0 %
Iné prevádzkové náklady 146 619 € 76,0 %
Zisk z predaja majetku 25 565 € -6,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 265 119 € -56,2 %
HV z finančnej činnosti -141 950 € 33,4 %
z toho Nákladové úroky 158 608 € -1,0 %
HV pred zdanením 1 123 169 € -58,0 %
Daň 307 452 € -45,9 %
HV po zdanení 815 717 € -61,2 %
EBITDA 1 931 939 € -44,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 026 808 € -12,7 %
 
Neobežný majetok 2 743 032 € -11,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 687 335 € -11,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 55 697 € -28,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 193 400 € -13,0 %
Zásoby 1 322 938 € 25,7 %
Dlhodobé pohľadávky 329 350 € -45,6 %
Krátkodobé pohľadávky 12 541 023 € -8,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 89 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 90 376 € -0,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 026 808 € -12,7 %
 
Vlastné imanie
6 818 210 € 13,6 %
Základné imanie 2 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 521 478 € 2,4 %
HV minulých rokov -523 985 € 79,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 815 717 € -61,2 %
 
Záväzky 9 998 823 € -24,3 %
Dlhodobé záväzky 3 069 436 € -15,9 %
Krátkodobé záväzky 6 152 947 € -27,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 194 328 € -35,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 582 112 € -20,5 %
 
Časové rozlíšenie 209 775 € -28,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?