Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Eurostyle Systems Bánovce s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 916/73
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/32334/R
Od 8.12.2015, posledná zmena 15.7.2022
Štatutárny orgán:
  • François Xavier Marie Lemasson
IČO:
50070509
DIČ:
2120166389

IČ DPH:

SK2120166389
Podľa §4, registrovaný od 10.2.2016
SK NACE (RÚZ):
22290 Výroba ostatných plastových výrobkov
Základné imanie:
2 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • G.M.D. PLAST (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 13.06.2024 ako riadna.

Firma Eurostyle Systems Bánovce s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 19 043 526 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 30,03%. Dosiahnutá strata je 976 585 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,56% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 33,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,08%.

Absolútne ukazovatele

19 872 498 €

-30,5 %

4 277 859 €

-23,4 %

12 865 730 €

-24,4 %

5 841 625 €

-14,3 %

2 990 734 €

-59,6 %

Relatívne ukazovatele

22.46 %

1,9 %

0.95

-0,4

-7.59 %

-12,4 %

54.60 %

-5,4 %

1.57

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 650 493 € -14,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb18 393 033 € -30,5 %
Zmena stavu zásob-235 507 € -258,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru614 275 € -7,1 %
Náklady na materiál, energie8 648 713 € -34,6 %
Služby5 209 125 € -33,7 %
Pridaná hodnota4 277 859 € -23,4 %
Osobné náklady4 512 902 € 5,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku756 128 € 9,2 %
Opravné položky131 188 € 195,9 %
Ostatné výnosy751 172 € -7,1 %
Iné prevádzkové náklady479 599 € 227,1 %
Zisk z predaja majetku9 416 € -63,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti-783 323 € -161,9 %
HV z finančnej činnosti-252 464 € -77,9 %
z toho Nákladové úroky166 036 € 4,7 %
HV pred zdanením-1 035 787 € -192,2 %
Daň-59 202 € -119,3 %
HV po zdanení-976 585 € -219,7 %
EBITDA-93 389 € -104,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 865 730 € -24,4 %
 
Neobežný majetok5 740 550 € 109,3 %
Dlhodobý hmotný majetok5 704 330 € 112,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok36 220 € -35,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok6 849 122 € -51,7 %
Zásoby868 189 € -34,4 %
Dlhodobé pohľadávky388 552 € 18,0 %
Krátkodobé pohľadávky5 006 288 € -60,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty586 093 € %

 
Časové rozlíšenie276 058 € 205,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky12 865 730 € -24,4 %
 
Vlastné imanie
5 841 625 € -14,3 %
Základné imanie2 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania4 562 263 € 0,9 %
HV minulých rokov250 947 € 147,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení-976 585 € -219,7 %
 
Záväzky6 931 695 € -30,7 %
Dlhodobé záväzky2 022 153 € -34,1 %
Krátkodobé záväzky3 653 484 € -40,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 256 058 € 115,8 %
 
Časové rozlíšenie92 410 € -55,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?