HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Historický názov:
  • W.EG Slovensko s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Sídlo:
Pražská 9
94911 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/40888/N
Od 20.1.2016, posledná zmena 28.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Gabriel Szorád
  • Lucia Boháčiková
IČO:
50111990
DIČ:
2120201182

IČ DPH:

SK2120201182
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2016
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
6 405 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (99,99%)
  • Würth Montagetechnik GmbH (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma HAGARD: HAL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 127 473 248 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 532 720 EUR poklesol medziročne o 1 525 366 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,67% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 127 326 358 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 157 127 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 21%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,07%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,44%.

Absolútne ukazovatele

127 748 660 €

8,9 %

21 212 860 €

-5,1 %

54 103 733 €

8,6 %

36 681 800 €

17,6 %

27 367 952 €

26,1 %

Relatívne ukazovatele

16.64 %

-2,5 %

1.67

-0,3

10.23 %

-3,9 %

32.20 %

-5,2 %

1.94

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 127 326 358 € 8,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 146 890 € 3,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 100 169 231 € 11,8 %
Náklady na materiál, energie 783 064 € 18,4 %
Služby 4 879 824 € 13,1 %
Pridaná hodnota 21 212 860 € -5,1 %
Osobné náklady 12 679 592 € 11,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 613 572 € -9,4 %
Opravné položky 370 053 € -8,2 %
Ostatné výnosy 266 507 € -8,5 %
Iné prevádzkové náklady 905 940 € -2,3 %
Zisk z predaja majetku 3 554 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 7 342 033 € -21,3 %
HV z finančnej činnosti -206 705 € -3,5 %
z toho Nákladové úroky 89 016 € 15,6 %
HV pred zdanením 7 135 328 € -21,8 %
Daň 1 602 608 € -22,5 %
HV po zdanení 5 532 720 € -21,6 %
EBITDA 7 893 835 € -21,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 103 733 € 8,6 %
 
Neobežný majetok 10 807 938 € 0,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 741 745 € 1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 66 193 € -58,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 43 214 466 € 10,7 %
Zásoby 13 338 256 € 4,9 %
Dlhodobé pohľadávky 971 053 € 6,8 %
Krátkodobé pohľadávky 28 821 495 € 13,7 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 83 662 € 18,3 %
 
Časové rozlíšenie 81 329 € 137,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 54 103 733 € 8,6 %
 
Vlastné imanie
36 681 800 € 17,6 %
Základné imanie 6 405 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 640 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 24 103 580 € 41,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 532 720 € -21,6 %
 
Záväzky 17 421 933 € -6,5 %
Dlhodobé záväzky 273 631 € 19,4 %
Krátkodobé záväzky 14 956 790 € -9,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 191 512 € 14,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?