HAGARD: HAL, spol. s r.o.

Historický názov:
  • W.EG Slovensko s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Sídlo:
Pražská 9
94911 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/40888/N
Od 20.1.2016, posledná zmena 28.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Gabriel Szorád
  • Lucia Boháčiková
IČO:
50111990
DIČ:
2120201182

IČ DPH:

SK2120201182
Podľa §4, registrovaný od 15.3.2016
SK NACE (RÚZ):
46690 Veľkoobchod s ostatnými strojmi a zariadeniami
Základné imanie:
6 405 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (99,99%)
  • Würth Montagetechnik GmbH (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.03.2023 ako riadna.

Firma HAGARD: HAL, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 117 013 857 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 058 086 EUR vzrástol medziročne o 2 453 064 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,63% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 116 872 025 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 255 223 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 23%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,47%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,18%.

Absolútne ukazovatele

117 306 727 €

24,2 %

22 352 620 €

34,5 %

49 805 574 €

24,6 %

31 179 080 €

29,1 %

21 702 916 €

12,8 %

Relatívne ukazovatele

19.10 %

1,4 %

1.96

0,1

14.17 %

2,7 %

37.40 %

-2,2 %

1.55

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 116 872 025 € 24,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 141 832 € 38,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 89 616 802 € 23,7 %
Náklady na materiál, energie 661 639 € 26,8 %
Služby 4 315 697 € 4,5 %
Pridaná hodnota 22 352 620 € 34,5 %
Osobné náklady 11 378 112 € 27,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 677 279 € -20,7 %
Opravné položky 402 899 € -51,2 %
Ostatné výnosy 291 133 € -9,3 %
Iné prevádzkové náklady 927 664 € 33,4 %
Zisk z predaja majetku -269 € -111,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 9 324 629 € 54,6 %
HV z finančnej činnosti -199 680 € -88,6 %
z toho Nákladové úroky 77 022 € %

HV pred zdanením 9 124 949 € 54,0 %
Daň 2 066 863 € 56,7 %
HV po zdanení 7 058 086 € 53,3 %
EBITDA 10 002 177 € 45,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
49 805 574 € 24,6 %
 
Neobežný majetok 10 717 110 € 77,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 559 184 € 84,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 157 926 € -50,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 39 054 245 € 15,3 %
Zásoby 12 719 712 € 17,1 %
Dlhodobé pohľadávky 909 651 € 19,5 %
Krátkodobé pohľadávky 25 354 150 € 14,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 70 732 € 6,5 %
 
Časové rozlíšenie 34 219 € -4,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 49 805 574 € 24,6 %
 
Vlastné imanie
31 179 080 € 29,1 %
Základné imanie 6 405 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 640 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 17 075 494 € 36,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 058 086 € 53,3 %
 
Záväzky 18 626 494 € 17,8 %
Dlhodobé záväzky 229 207 € -28,4 %
Krátkodobé záväzky 16 475 897 € 18,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 921 390 € 23,4 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?