Branson Ultrasonics, a.s.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Branson Ultrasonics, a.s.
Sídlo:
Piešťanská 1202
91501 Nové Mesto nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sa/10695/R
Od 6.1.2016, posledná zmena 22.7.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Patrik Sapák
  • Mgr. Branislav Moško
  • Peter Leo Byrne
IČO:
50123173
DIČ:
2120189984

IČ DPH:

SK2120189984
Podľa §4, registrovaný od 5.5.2016
SK NACE (RÚZ):
27900 Výroba ostatných elektrických zariadení
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 20.03.2024 ako riadna.

Firma Branson Ultrasonics, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 630 386 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,25%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 190 368 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 86,1% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 22,14%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,22%.

Absolútne ukazovatele

39 087 526 €

22,9 %

12 210 190 €

22,8 %

24 729 043 €

-3,9 %

10 387 163 €

1,9 %

596 023 €

249,6 %

Relatívne ukazovatele

33.33 %

-0,7 %

1.15

0,1

0.77 %

5,1 %

58.00 %

-2,4 %

0.52

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 974 371 € -21,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 656 015 € 32,1 %
Zmena stavu zásob -190 283 € -116,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 950 930 € -25,4 %
Náklady na materiál, energie 14 711 908 € 31,4 %
Služby 7 806 498 € 22,1 %
Pridaná hodnota 12 210 190 € 22,8 %
Osobné náklady 10 615 298 € 9,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 833 668 € 1,3 %
Opravné položky -239 423 € -201,6 %
Ostatné výnosy 32 692 € -46,7 %
Iné prevádzkové náklady 120 776 € -2,6 %
Zisk z predaja majetku 812 877 € 77,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 486 017 € 140,9 %
HV z finančnej činnosti -200 560 € -24,0 %
z toho Nákladové úroky 262 255 € %

HV pred zdanením 285 457 € 121,2 %
Daň 95 089 € 140,4 %
HV po zdanení 190 368 € 117,1 %
EBITDA 1 267 385 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
24 729 043 € -3,9 %
 
Neobežný majetok 11 231 068 € -6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 10 590 214 € -9,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 640 854 € 84,4 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 13 416 808 € -1,7 %
Zásoby 6 516 744 € -12,2 %
Dlhodobé pohľadávky 554 482 € -9,3 %
Krátkodobé pohľadávky 6 334 352 € 13,4 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 11 230 € -65,9 %
 
Časové rozlíšenie 81 167 € 10,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 729 043 € -3,9 %
 
Vlastné imanie
10 387 163 € 1,9 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 002 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 169 295 € -86,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 190 368 € 117,1 %
 
Záväzky 14 341 880 € -7,7 %
Dlhodobé záväzky 28 005 € 10,8 %
Krátkodobé záväzky 12 347 470 € -8,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 966 405 € -1,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?