G&E Trading, a.s.

Historický názov:
  • G&E Trading, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
G&E Trading, a.s.
Sídlo:
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10946/L
Od 20.1.2016, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Struž
  • Michal Kažík
IČO:
50131711
DIČ:
2120180304

IČ DPH:

SK2120180304
Podľa §4, registrovaný od 8.11.2016
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma G&E Trading, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 165 916 833 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 477,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 102 500 EUR vzrástol medziročne o 349 237 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,08% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 131 216 133 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 10 704 270 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,29%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 122,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,23%.

Absolútne ukazovatele

165 936 076 €

%

2 240 613 €

108,3 %

7 536 707 €

80,1 %

1 133 857 €

68,0 %

1 097 494 €

77,0 %

Relatívne ukazovatele

1.35 %

-2,4 %

15.55

7,7

14.63 %

-3,4 %

84.96 %

1,1 %

1.17

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 131 216 133 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 700 700 € 80,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 141 920 403 € %

Náklady na materiál, energie 25 538 € -17,3 %
Služby 21 730 279 € 123,0 %
Pridaná hodnota 2 240 613 € 108,3 %
Osobné náklady 144 072 € 5,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 21 930 € -2,9 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 238 € -27,4 %
Iné prevádzkové náklady 31 045 € 170,2 %
Zisk z predaja majetku 19 000 € 15,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 062 804 € 123,8 %
HV z finančnej činnosti -590 371 € %
z toho Nákladové úroky 587 923 € %

HV pred zdanením 1 472 433 € 62,4 %
Daň 369 933 € 141,5 %
HV po zdanení 1 102 500 € 46,4 %
EBITDA 2 065 734 € 122,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
7 536 707 € 80,1 %
 
Neobežný majetok 37 379 € -37,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 37 379 € -37,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 499 328 € 81,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 4 409 406 € 85,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 089 922 € 76,2 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 7 536 707 € 80,1 %
 
Vlastné imanie
1 133 857 € 68,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 € -98,9 %
HV minulých rokov 3 857 € 101,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 102 500 € 46,4 %
 
Záväzky 6 402 850 € 82,4 %
Dlhodobé záväzky 1 016 € -78,2 %
Krátkodobé záväzky 4 951 846 € 102,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 450 000 € 36,8 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé -12 € -102,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?