G&E Trading, a.s.

Historický názov:
  • G&E Trading, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
G&E Trading, a.s.
Sídlo:
Závodská cesta 2945/38
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10946/L
Od 20.1.2016, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Miroslav Struž
  • Michal Kažík
IČO:
50131711
DIČ:
2120180304

IČ DPH:

SK2120180304
Podľa §4, registrovaný od 8.11.2016
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.02.2023 ako riadna.

Firma G&E Trading, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 28 726 319 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 40,77%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 753 263 EUR.

Firma predala tovar za 9 514 531 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 8 359 646 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -87%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 27,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,38%.

Absolútne ukazovatele

28 764 673 €

-40,8 %

1 075 922 €

%

4 184 829 €

-5,7 %

674 766 €

%

620 117 €

%

Relatívne ukazovatele

3.75 %

4,3 %

7.86

10,0

18.00 %

25,4 %

83.88 %

-17,9 %

1.18

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 514 531 € -77,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 19 211 788 € 219,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 17 874 177 € -56,8 %
Náklady na materiál, energie 30 876 € -27,7 %
Služby 9 745 344 € 32,6 %
Pridaná hodnota 1 075 922 € %

Osobné náklady 136 917 € 14,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 22 588 € -51,3 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 328 € -40,3 %
Iné prevádzkové náklady 11 488 € -4,8 %
Zisk z predaja majetku 16 443 € -86,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 921 700 € %

HV z finančnej činnosti -15 231 € -5,4 %
z toho Nákladové úroky 3 354 € 6,6 %
HV pred zdanením 906 469 € %

Daň 153 206 € 100,0 %
HV po zdanení 753 263 € %

EBITDA 927 845 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
4 184 829 € -5,7 %
 
Neobežný majetok 59 305 € -6,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 59 305 € -6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 4 125 524 € -5,7 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 372 199 € -37,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 753 325 € 202,7 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 4 184 829 € -5,7 %
 
Vlastné imanie
674 766 € %

Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 222 500 € 0,0 %
HV minulých rokov -325 997 € -100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 753 263 € %

 
Záväzky 3 510 063 € -22,3 %
Dlhodobé záväzky 4 656 € -66,8 %
Krátkodobé záväzky 2 444 852 € -45,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci 1 060 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 555 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?