VIAKORP, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VIAKORP, s.r.o.
Sídlo:
Strážska cesta 7892
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/29450/S
Od 15.3.2016, posledná zmena 19.7.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Šimko
  • Ján Bohovic
  • Stanislav Dado
IČO:
50228455
DIČ:
2120221499

IČ DPH:

SK2120221499
Podľa §4, registrovaný od 18.5.2016
SK NACE (RÚZ):
42110 Výstavba ciest a diaľnic
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ján Bohovic (33,34%)
  • Stanislav Dado (33,34%)
  • Ing. Michal Šimko (33,32%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 24.04.2024 ako riadna.

Firma VIAKORP, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 51 710 989 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 89,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 453 210 EUR vzrástol medziročne o 1 687 779 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 2,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 166,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,07%.

Absolútne ukazovatele

52 252 038 €

80,8 %

7 499 966 €

94,8 %

27 409 160 €

26,1 %

6 154 367 €

31,2 %

1 669 991 €

14,8 %

Relatívne ukazovatele

14.50 %

0,4 %

3.15

1,1

8.95 %

5,4 %

77.55 %

-0,9 %

1.07

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 363 305 € 50,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 51 347 684 € 89,7 %
Zmena stavu zásob -76 013 € -209,5 %
Aktivácia 606 622 € -22,3 %
Náklady na predaj tovaru 362 099 € 58,6 %
Náklady na materiál, energie 12 370 509 € 2,4 %
Služby 32 009 024 € 166,9 %
Pridaná hodnota 7 499 966 € 94,8 %
Osobné náklady 2 378 581 € 28,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 112 706 € 8,8 %
Opravné položky 90 671 € -22,3 %
Ostatné výnosy 7 403 € -98,8 %
Iné prevádzkové náklady 320 927 € 55,9 %
Zisk z predaja majetku 1 500 € -91,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 605 984 € 184,5 %
HV z finančnej činnosti -493 635 € -80,1 %
z toho Nákladové úroky 395 948 € 111,4 %
HV pred zdanením 3 112 349 € 213,3 %
Daň 659 139 € 189,2 %
HV po zdanení 2 453 210 € 220,5 %
EBITDA 4 717 190 € 107,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 409 160 € 26,1 %
 
Neobežný majetok 7 059 326 € 3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 855 981 € 4,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 1 203 345 € 0,0 %
 
Obežný majetok 20 285 100 € 37,2 %
Zásoby 524 654 € -5,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 339 258 € 150,0 %
Krátkodobé pohľadávky 16 021 828 € 26,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 399 360 € 143,2 %
 
Časové rozlíšenie 64 734 € -50,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 409 160 € 26,1 %
 
Vlastné imanie
6 154 367 € 31,2 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 695 657 € -5,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 453 210 € 220,5 %
 
Záväzky 21 239 445 € 24,6 %
Dlhodobé záväzky 2 427 830 € -16,2 %
Krátkodobé záväzky 11 988 073 € 25,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 215 330 € 22,8 %
Bankové úvery krátkodobé 5 337 164 € 57,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 271 048 € 17,8 %
 
Časové rozlíšenie 15 348 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?