Solar 2009, a. s.

Historický názov:
  • PHM Invest, a. s.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Solar 2009, a. s.
Sídlo:
Piešťanská 3
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10682/T
Od 4.5.2016, posledná zmena 24.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Flaška, PhD.
  • Ing. Rastislav Dokupil
IČO:
50248685
DIČ:
2120271241

IČ DPH:

SK2120271241
Podľa §4, registrovaný od 20.5.2016
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Solar 2009, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 214 203 772 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 82,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 533 370 EUR vzrástol medziročne o 296 347 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 214 203 772 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 433 514 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 15,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 24,58%.

Absolútne ukazovatele

214 258 257 €

82,5 %

2 730 336 €

3,2 %

15 450 215 €

-8,9 %

1 786 302 €

-41,8 %

2 144 140 €

-50,8 %

Relatívne ukazovatele

1.27 %

-1,0 %

5.27

1,4

9.92 %

2,6 %

88.44 %

6,5 %

1.09

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 214 203 772 € 82,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 209 770 258 € 85,3 %
Náklady na materiál, energie 43 181 € 15,8 %
Služby 1 659 997 € 15,2 %
Pridaná hodnota 2 730 336 € 3,2 %
Osobné náklady 518 071 € -24,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 32 988 € -2,9 %
Opravné položky -65 000 € -188,1 %
Ostatné výnosy 28 940 € -52,3 %
Iné prevádzkové náklady 95 554 € -36,4 %
Zisk z predaja majetku 1 626 € -82,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 179 289 € 23,1 %
HV z finančnej činnosti -234 024 € -23,4 %
z toho Nákladové úroky 206 691 € 89,1 %
HV pred zdanením 1 945 265 € 23,1 %
Daň 411 895 € 20,0 %
HV po zdanení 1 533 370 € 24,0 %
EBITDA 2 145 651 € 19,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 450 215 € -8,9 %
 
Neobežný majetok 164 516 € -26,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 128 875 € 31,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 14 725 € -24,8 %
Dlhodobý finančný majetok 20 916 € -80,2 %
 
Obežný majetok 15 272 815 € -8,6 %
Zásoby 970 804 € 4,4 %
Dlhodobé pohľadávky 46 487 € 51,7 %
Krátkodobé pohľadávky 13 030 622 € 19,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 224 902 € -74,7 %
 
Časové rozlíšenie 12 884 € -17,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 450 215 € -8,9 %
 
Vlastné imanie
1 786 302 € -41,8 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 362 € -69,6 %
HV minulých rokov 221 570 € -87,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 533 370 € 24,0 %
 
Záväzky 13 663 913 € -1,6 %
Dlhodobé záväzky 7 290 € -13,4 %
Krátkodobé záväzky 5 308 406 € 102,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 500 000 € -66,7 %
Bankové úvery krátkodobé 7 786 666 € -19,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 551 € 55,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?