GOOD ROADS, s.r.o.

Historický názov:
  • RANTO s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GOOD ROADS, s.r.o.
Sídlo:
Kravany nad Dunajom 534
94636 Kravany nad Dunajom
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/41752/N
Od 7.6.2016, posledná zmena 22.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Štefan Mitaš
IČO:
50333836
DIČ:
2120298180

IČ DPH:

SK2120298180
Podľa §7a, registrovaný od 9.8.2021
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Štefan Mitaš (100,0%)
Ďalšie informácie:
5 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma GOOD ROADS, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 409 037 710 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 394 700 EUR poklesol medziročne o 2 682 664 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 100,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 19,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,2%.

Absolútne ukazovatele

409 037 710 €

7,2 %

48 240 402 €

4,4 %

29 285 644 €

20,0 %

16 233 781 €

26,4 %

1 004 055 €

-47,7 %

Relatívne ukazovatele

11.79 %

-0,3 %

1.17

-0,1

11.59 %

-13,3 %

44.57 %

-2,8 %

1.08

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 409 037 710 € 7,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 852 050 € 19,8 %
Služby 359 945 258 € 7,6 %
Pridaná hodnota 48 240 402 € 4,4 %
Osobné náklady 41 344 967 € 11,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 596 714 € 93,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 4 298 721 € -44,1 %
HV z finančnej činnosti -1 633 € 25,3 %
z toho Nákladové úroky 1 308 € -30,8 %
HV pred zdanením 4 297 088 € -44,1 %
Daň 902 388 € -44,2 %
HV po zdanení 3 394 700 € -44,1 %
EBITDA 6 895 435 € -23,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 285 644 € 20,0 %
 
Neobežný majetok 15 669 587 € 40,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 669 587 € 40,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 616 057 € 2,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 12 503 911 € 13,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 112 146 € -49,1 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 285 644 € 20,0 %
 
Vlastné imanie
16 233 781 € 26,4 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 410 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 329 081 € 186,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 394 700 € -44,1 %
 
Záväzky 13 051 863 € 12,8 %
Dlhodobé záväzky 439 861 € 68,9 %
Krátkodobé záväzky 12 612 002 € 11,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?