Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/113157/B
Od 4.8.2016, posledná zmena 15.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ralf Kohler
  • Zdenko Böhmer
IČO:
50438336
DIČ:
2120332852

IČ DPH:

SK2120332852
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2016
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
14 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hewlett-Packard The Hague B.V. (99,99%)
  • Hewlett-Packard Gouda B.V. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 11/2022 do 10/2023 podaná 31.01.2024 ako riadna.

Firma Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 62 055 519 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení 966 816 EUR poklesol medziročne o 2 704 744 EUR.

Firma predala tovar za 33 850 234 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 441 488 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 56,85%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,11%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,91%.

Absolútne ukazovatele

62 949 678 €

10,1 %

23 463 905 €

4,1 %

36 340 631 €

30,9 %

9 876 133 €

10,9 %

6 266 158 €

4,9 %

Relatívne ukazovatele

37.81 %

-3,0 %

1.19

-0,2

2.66 %

-10,6 %

72.82 %

4,9 %

1.25

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 11/2022 do 10/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 33 850 234 € 40,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 28 205 285 € -9,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 31 408 746 € 22,0 %
Náklady na materiál, energie 401 006 € -56,8 %
Služby 6 781 862 € 12,1 %
Pridaná hodnota 23 463 905 € 4,1 %
Osobné náklady 19 733 178 € 16,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 498 032 € -1,5 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 1 182 € -83,9 %
Iné prevádzkové náklady 94 945 € %

Zisk z predaja majetku 130 336 € -11,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 269 268 € -61,3 %
HV z finančnej činnosti -302 452 € -161,8 %
z toho Nákladové úroky 17 299 € %

HV pred zdanením 966 816 € -74,3 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 966 816 € -73,7 %
EBITDA 3 636 964 € -35,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
36 340 631 € 30,9 %
 
Neobežný majetok 5 747 969 € 25,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 747 969 € 25,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 29 235 785 € 33,1 %
Zásoby 540 231 € 12,8 %
Dlhodobé pohľadávky 1 414 401 € 39,3 %
Krátkodobé pohľadávky 18 156 455 € 13,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 124 698 € 103,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 356 877 € 11,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 36 340 631 € 30,9 %
 
Vlastné imanie
9 876 133 € 10,9 %
Základné imanie 14 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 997 409 € 2,7 %
HV minulých rokov -12 093 092 € 22,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 966 816 € -73,7 %
 
Záväzky 15 201 643 € 37,9 %
Dlhodobé záväzky 6 686 € 26,0 %
Krátkodobé záväzky 11 649 248 € 39,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 545 709 € 33,7 %
 
Časové rozlíšenie 11 262 855 € 44,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?