Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.

Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Galvaniho 19045/19
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/113157/B
Od 4.8.2016, posledná zmena 20.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Bauk
IČO:
50438336
DIČ:
2120332852

IČ DPH:

SK2120332852
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2016
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
14 005 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hewlett-Packard The Hague B.V. (99,99%)
  • Hewlett-Packard Gouda B.V. (0,01%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 11/2021 do 10/2022 podaná 31.01.2023 ako riadna.

Firma Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 252 737 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 72,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 671 560 EUR.

Firma predala tovar za 24 147 302 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 1 596 331 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 60,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,45%.

Absolútne ukazovatele

57 178 515 €

76,5 %

22 549 356 €

30,2 %

27 755 683 €

38,4 %

8 909 319 €

70,1 %

5 970 640 €

263,2 %

Relatívne ukazovatele

40.81 %

-13,3 %

1.34

0,3

13.23 %

22,7 %

67.90 %

-6,0 %

1.34

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 11/2021 do 10/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 147 302 € 145,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 105 435 € 40,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 743 633 € 201,1 %
Náklady na materiál, energie 929 263 € 60,3 %
Služby 6 049 181 € 3,1 %
Pridaná hodnota 22 549 356 € 30,2 %
Osobné náklady 16 878 805 € 3,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 536 596 € -10,6 %
Opravné položky -18 696 € 94,5 %
Ostatné výnosy 7 323 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 10 061 € -90,4 %
Zisk z predaja majetku 147 085 € -51,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 278 302 € %

HV z finančnej činnosti 489 461 € 286,5 %
z toho Nákladové úroky 1 179 € -4,5 %
HV pred zdanením 3 767 763 € 298,9 %
Daň 96 203 € 100,0 %
HV po zdanení 3 671 560 € 293,8 %
EBITDA 5 649 117 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
27 755 683 € 38,4 %
 
Neobežný majetok 4 581 024 € -8,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 581 024 € -8,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 21 958 795 € 55,2 %
Zásoby 478 931 € 77,2 %
Dlhodobé pohľadávky 1 015 269 € -12,2 %
Krátkodobé pohľadávky 15 984 111 € 97,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 480 484 € -2,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 215 864 € 34,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 755 683 € 38,4 %
 
Vlastné imanie
8 909 319 € 70,1 %
Základné imanie 14 005 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 813 831 € 0,0 %
HV minulých rokov -15 581 072 € -13,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 671 560 € 293,8 %
 
Záväzky 11 025 064 € 19,8 %
Dlhodobé záväzky 5 306 € -35,4 %
Krátkodobé záväzky 8 367 450 € 26,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 652 308 € 3,8 %
 
Časové rozlíšenie 7 821 300 € 39,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?