ML consortio s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ML consortio s.r.o.
Sídlo:
Lieskovská cesta 4743
96001 Zvolen
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/30403/S
Od 27.8.2016, posledná zmena 9.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ján Mikulčík
  • Margaréta Mikulčíková
IČO:
50464281
DIČ:
2120347746

IČ DPH:

SK2120347746
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2016
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
6 600 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Margaréta Mikulčíková (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 12.06.2023 ako riadna.

Firma ML consortio s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 70 472 215 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 17,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 617 721 EUR poklesol medziročne o 624 633 EUR.

Firma predala tovar za 70 440 188 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 924 935 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,53%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 36,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 37,38%.

Absolútne ukazovatele

109 297 857 €

18,0 %

2 680 104 €

-20,5 %

9 909 670 €

-9,5 %

3 000 634 €

1,2 %

4 668 669 €

4,5 %

Relatívne ukazovatele

3.80 %

-1,8 %

14.13

-10,3

16.32 %

-4,2 %

69.72 %

-3,2 %

1.36

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 440 188 € 17,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 027 € %

Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 66 515 253 € 19,0 %
Náklady na materiál, energie 73 181 € 71,5 %
Služby 1 203 677 € 36,9 %
Pridaná hodnota 2 680 104 € -20,5 %
Osobné náklady 189 693 € 37,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 20 440 € -33,6 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 38 769 319 € 19,6 %
Iné prevádzkové náklady 38 909 151 € 19,8 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 330 139 € -24,1 %
HV z finančnej činnosti -272 362 € -19,4 %
z toho Nákladové úroky 235 799 € 36,5 %
HV pred zdanením 2 057 777 € -27,6 %
Daň 440 056 € -26,7 %
HV po zdanení 1 617 721 € -27,9 %
EBITDA 2 350 579 € -24,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 909 670 € -9,5 %
 
Neobežný majetok 485 692 € %

Dlhodobý hmotný majetok 485 692 € %

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 387 085 € -13,3 %
Zásoby 2 979 773 € -13,0 %
Dlhodobé pohľadávky 11 479 € 1,1 %
Krátkodobé pohľadávky 6 356 288 € -14,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 39 545 € %

 
Časové rozlíšenie 36 893 € 139,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 909 670 € -9,5 %
 
Vlastné imanie
3 000 634 € 1,2 %
Základné imanie 6 600 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 136 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 371 177 € 93,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 617 721 € -27,9 %
 
Záväzky 6 907 967 € -13,4 %
Dlhodobé záväzky 296 265 € %

Krátkodobé záväzky 971 881 € -63,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 858 215 € 15,1 %
Bankové úvery krátkodobé 3 770 880 € 2,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 726 € 41,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 069 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?