Hörmann Automotive Slovakia s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Hörmann Automotive Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Partizánska 73
95701 Bánovce nad Bebravou
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/33553/R
Od 1.9.2016, posledná zmena 1.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Fabian Benedikt Selder
  • Romana Wiesinger
IČO:
50481151
DIČ:
2120340673

IČ DPH:

SK2120340673
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2016
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
7 500 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Hörmann Automotive GmbH (90,0%)
  • Hörmann Industries GmbH (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.05.2023 ako riadna.

Firma Hörmann Automotive Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 39 611 934 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,32%. Dosiahnutá strata 953 965 EUR sa znížila medziročne o 5 590 551 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,19%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 16,37%.

Absolútne ukazovatele

68 011 828 €

18,9 %

5 974 331 €

219,5 %

17 353 132 €

10,7 %

3 447 246 €

187,0 %

6 158 482 €

5,2 %

Relatívne ukazovatele

15.08 %

9,5 %

0.78

0,5

-5.50 %

36,3 %

80.13 %

-12,2 %

0.90

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 56 814 € -9,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 39 555 120 € 18,4 %
Zmena stavu zásob 100 776 € 110,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 88 761 € %

Náklady na materiál, energie 19 487 195 € 24,7 %
Služby 14 089 358 € -6,2 %
Pridaná hodnota 5 974 331 € 219,5 %
Osobné náklady 7 637 692 € 16,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 886 808 € -5,2 %
Opravné položky 83 892 € %

Ostatné výnosy 27 461 796 € 18,7 %
Iné prevádzkové náklady 25 854 070 € 12,4 %
Zisk z predaja majetku 274 047 € %

 
HV z hospodárskej činnosti -679 223 € 87,7 %
HV z finančnej činnosti -265 681 € 28,8 %
z toho Nákladové úroky 257 122 € -29,8 %
HV pred zdanením -944 904 € 83,9 %
Daň 9 061 € -98,6 %
HV po zdanení -953 965 € 85,4 %
EBITDA -66 462 € 98,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 353 132 € 10,7 %
 
Neobežný majetok 4 324 986 € -15,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 296 180 € -15,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 28 806 € -11,8 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 12 960 228 € 25,9 %
Zásoby 6 845 270 € 11,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € 0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 930 841 € 88,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 2 184 117 € 4,4 %
 
Časové rozlíšenie 67 918 € -74,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 353 132 € 10,7 %
 
Vlastné imanie
3 447 246 € 187,0 %
Základné imanie 7 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 451 473 € 26,1 %
HV minulých rokov -11 057 762 € -145,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -953 965 € 85,4 %
 
Záväzky 13 905 886 € -3,9 %
Dlhodobé záväzky 6 536 941 € -30,5 %
Krátkodobé záväzky 6 869 664 € 45,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 499 281 € 42,6 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?