MATADOR Automation, s. r. o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MATADOR Automation, s. r. o.
Sídlo:
Továrenská 1
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/33680/R
Od 30.9.2016, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Kele
  • Ing. Štefan Rosina, M.Sc.
  • Ing. Zoltán Pomšár, PhD.
IČO:
50517708
DIČ:
2120356975

IČ DPH:

SK2120356975
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2017
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
9 229 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma MATADOR Automation, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 022 513 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,33%. Dosiahnutá strata je 6 373 777 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,96% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 101,09%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 52,1%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,38%.

Absolútne ukazovatele

57 338 627 €

39,1 %

1 787 897 €

-80,8 %

72 477 682 €

32,0 %

3 067 058 €

-74,9 %

4 465 836 €

-52,6 %

Relatívne ukazovatele

3.25 %

-19,4 %

0.29

-1,4

-8.79 %

-13,7 %

95.77 %

18,0 %

1.03

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 211 € 104,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 55 022 302 € 34,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 865 155 € 100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 452 122 € 101,1 %
Služby 26 647 649 € 52,1 %
Pridaná hodnota 1 787 897 € -80,8 %
Osobné náklady 6 270 432 € 13,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 093 623 € -13,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 243 114 € 80,1 %
Iné prevádzkové náklady 641 176 € %

Zisk z predaja majetku 8 991 € -6,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -5 965 229 € %
HV z finančnej činnosti -334 637 € %
z toho Nákladové úroky 183 929 € 175,0 %
HV pred zdanením -6 299 866 € %
Daň 73 911 € 134,9 %
HV po zdanení -6 373 777 € %
EBITDA -4 880 597 € -229,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 477 682 € 32,0 %
 
Neobežný majetok 3 862 501 € 31,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 045 177 € -9,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 737 324 € 78,5 %
Dlhodobý finančný majetok 80 000 € -67,2 %
 
Obežný majetok 68 287 799 € 32,3 %
Zásoby 2 573 282 € 191,9 %
Dlhodobé pohľadávky 210 173 € -26,0 %
Krátkodobé pohľadávky 65 275 330 € 43,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 229 014 € -95,3 %
 
Časové rozlíšenie 327 382 € -4,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 477 682 € 32,0 %
 
Vlastné imanie
3 067 058 € -74,9 %
Základné imanie 9 229 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 388 369 € 53,0 %
HV minulých rokov -176 534 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -6 373 777 € %
 
Záväzky 69 278 624 € 62,3 %
Dlhodobé záväzky 149 198 € -10,7 %
Krátkodobé záväzky 44 796 739 € 38,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 000 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 19 010 433 € 90,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 322 254 € 26,0 %
 
Časové rozlíšenie 132 000 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?