MATADOR Automation, s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MATADOR Automation, s. r. o.
Sídlo:
Továrenská 1
01841 Dubnica nad Váhom
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/33680/R
Od 30.9.2016, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Kele
  • Ing. Štefan Rosina, M.Sc.
  • Ing. Zoltán Pomšár, PhD.
IČO:
50517708
DIČ:
2120356975

IČ DPH:

SK2120356975
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2017
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
9 229 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • M.I.L. MATINVESTMENTS LIMITED (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma MATADOR Automation, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 44 819 286 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 68 553 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,51% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 41,94%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 24,49%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,58%.

Absolútne ukazovatele

45 038 060 €

-21,5 %

8 176 521 €

%

38 150 472 €

-47,4 %

4 635 611 €

51,1 %

14 106 645 €

215,9 %

Relatívne ukazovatele

18.24 %

15,0 %

1.26

1,0

0.18 %

9,0 %

87.85 %

-7,9 %

1.62

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 568 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 44 815 718 € -18,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 16 520 634 € -41,9 %
Služby 20 122 131 € -24,5 %
Pridaná hodnota 8 176 521 € %

Osobné náklady 6 494 670 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 971 218 € -11,2 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 159 338 € -34,5 %
Iné prevádzkové náklady -69 353 € -110,8 %
Zisk z predaja majetku 18 317 € 103,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 957 641 € 116,1 %
HV z finančnej činnosti -889 088 € -165,7 %
z toho Nákladové úroky 784 458 € %

HV pred zdanením 68 553 € 101,1 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení 68 553 € 101,1 %
EBITDA 1 910 542 € 139,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 150 472 € -47,4 %
 
Neobežný majetok 3 117 716 € -19,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 937 343 € -10,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 100 373 € -23,3 %
Dlhodobý finančný majetok 80 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 34 821 640 € -49,0 %
Zásoby 1 200 171 € -53,4 %
Dlhodobé pohľadávky 215 272 € 2,4 %
Krátkodobé pohľadávky 30 191 345 € -53,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 214 852 € %

 
Časové rozlíšenie 211 116 € -35,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 150 472 € -47,4 %
 
Vlastné imanie
4 635 611 € 51,1 %
Základné imanie 9 229 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 888 369 € %

HV minulých rokov -6 550 311 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 68 553 € 101,1 %
 
Záväzky 33 507 861 € -51,6 %
Dlhodobé záväzky 33 060 € -77,8 %
Krátkodobé záväzky 13 935 327 € -68,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 12 449 086 € 149,0 %
Bankové úvery krátkodobé 6 768 512 € -64,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 321 876 € -0,1 %
 
Časové rozlíšenie 7 000 € -94,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?