KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

Historický názov:
  • KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraVýskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.
Sídlo:
K výstavisku 107/13
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/45448/R
Od 15.11.2016, posledná zmena 1.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Drgala
  • Mgr- Lukáš Jankech
IČO:
50599666
DIČ:
2120384882

IČ DPH:

SK2120384882
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2016
SK NACE (RÚZ):
28960 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
Základné imanie:
7 465 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KEF Blade GmbH (99,0%)
  • Karl Eugen Fischer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 22 730 028 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 28,89%. Dosiahnutý zisk po zdanení 564 189 EUR poklesol medziročne o 352 029 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 101,65% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 553 898 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 56,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 0,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,01%.

Absolútne ukazovatele

22 360 628 €

-30,4 %

9 711 305 €

-5,8 %

23 576 973 €

-8,6 %

10 717 712 €

5,1 %

4 305 227 €

42,6 %

Relatívne ukazovatele

42.72 %

10,5 %

1.26

-0,1

2.39 %

-1,2 %

54.54 %

-5,9 %

0.84

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 0 € -100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb22 730 028 € -28,7 %
Zmena stavu zásob-1 713 993 € -81,7 %
Aktivácia553 898 € -45,5 %
Náklady na predaj tovaru0 € -100,0 %
Náklady na materiál, energie7 697 790 € -56,2 %
Služby4 068 749 € 0,4 %
Pridaná hodnota9 711 305 € -5,8 %
Osobné náklady7 720 206 € 1,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku878 476 € -12,9 %
Opravné položky92 089 € 237,6 %
Ostatné výnosy187 464 € 124,5 %
Iné prevádzkové náklady531 196 € 74,6 %
Zisk z predaja majetku163 575 € %

 
HV z hospodárskej činnosti932 466 € -34,8 %
HV z finančnej činnosti-325 083 € -30,0 %
z toho Nákladové úroky238 779 € 278,7 %
HV pred zdanením607 383 € -48,6 %
Daň43 194 € -83,7 %
HV po zdanení564 189 € -38,4 %
EBITDA1 605 463 € -33,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
23 576 973 € -8,6 %
 
Neobežný majetok9 268 665 € -7,7 %
Dlhodobý hmotný majetok8 632 648 € -8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok636 017 € 13,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok13 982 630 € -6,3 %
Zásoby5 908 576 € -24,9 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky7 855 880 € 16,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty218 174 € -19,9 %
 
Časové rozlíšenie325 678 € -61,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky23 576 973 € -8,6 %
 
Vlastné imanie
10 717 712 € 5,1 %
Základné imanie7 465 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 373 557 € 7,1 %
HV minulých rokov1 314 966 € 144,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení564 189 € -38,4 %
 
Záväzky12 837 972 € -17,6 %
Dlhodobé záväzky964 194 € -17,5 %
Krátkodobé záväzky5 518 355 € -18,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé4 463 437 € -25,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé1 891 986 € 29,7 %
 
Časové rozlíšenie21 289 € 68,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?