KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.

Historický názov:
  • KONŠTRUKTA - TireTech, a. s.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o.
Sídlo:
K výstavisku 107/13
91101 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/45448/R
Od 15.11.2016, posledná zmena 18.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marcel Drgala
  • Ing. Ivana Kvasnicová
IČO:
50599666
DIČ:
2120384882

IČ DPH:

SK2120384882
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2016
SK NACE (RÚZ):
28960 Výroba strojov na výrobu plastov a gumy
Základné imanie:
7 465 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • KEF Blade GmbH (99,0%)
  • Karl Eugen Fischer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma KONŠTRUKTA - TireTech, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 31 963 050 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 73,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 916 218 EUR vzrástol medziročne o 122 985 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,14% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 015 912 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 74,73%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 19,94%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,9%.

Absolútne ukazovatele

32 136 217 €

42,7 %

10 308 280 €

23,4 %

25 793 414 €

2,6 %

10 200 015 €

6,8 %

3 018 213 €

2,3 %

Relatívne ukazovatele

32.25 %

-13,1 %

1.35

0,1

3.55 %

0,4 %

60.45 %

-1,6 %

0.62

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 103 000 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 860 050 € 73,0 %
Zmena stavu zásob -943 350 € -134,2 %
Aktivácia 1 015 912 € 63,6 %
Náklady na predaj tovaru 89 762 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 17 569 637 € 74,7 %
Služby 4 053 367 € 19,9 %
Pridaná hodnota 10 308 280 € 23,4 %
Osobné náklady 7 642 816 € 10,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 008 143 € 6,1 %
Opravné položky 27 276 € 22,5 %
Ostatné výnosy 83 511 € -88,2 %
Iné prevádzkové náklady 304 205 € %

Zisk z predaja majetku 7 081 € 55,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 430 998 € 25,8 %
HV z finančnej činnosti -250 085 € -9,2 %
z toho Nákladové úroky 63 044 € -29,1 %
HV pred zdanením 1 180 913 € 30,0 %
Daň 264 695 € 129,4 %
HV po zdanení 916 218 € 15,5 %
EBITDA 2 423 593 € 16,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 793 414 € 2,6 %
 
Neobežný majetok 10 038 718 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 477 987 € -0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 560 731 € -32,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 919 231 € 1,7 %
Zásoby 7 872 055 € -9,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 774 768 € 46,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 272 408 € -80,3 %
 
Časové rozlíšenie 835 465 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 793 414 € 2,6 %
 
Vlastné imanie
10 200 015 € 6,8 %
Základné imanie 7 465 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 281 936 € 6,6 %
HV minulých rokov 536 861 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 916 218 € 15,5 %
 
Záväzky 15 580 794 € -0,1 %
Dlhodobé záväzky 1 169 262 € 21,7 %
Krátkodobé záväzky 6 745 448 € -41,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 229 467 € -63,2 %
Bankové úvery krátkodobé 5 978 430 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 458 187 € -33,4 %
 
Časové rozlíšenie 12 605 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?