Zberné suroviny Žilina a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Zberné suroviny Žilina a.s.
Sídlo:
Kragujevská 3
01001 Žilina
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10917/L
Od 16.12.2016, posledná zmena 21.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Mário Maral
  • Michal Stanislav, MBA
  • Tomáš Zingopi
IČO:
50634518
DIČ:
2120399776

IČ DPH:

SK2120399776
Podľa §4, registrovaný od 9.2.2017
SK NACE (RÚZ):
46770 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
Základné imanie:
1 043 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Zberné suroviny Žilina a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 613 666 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,51%. Dosiahnutý zisk po zdanení 180 107 EUR poklesol medziročne o 3 132 362 EUR.

Firma predala tovar za 105 193 527 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 16 511 804 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 4 033 123 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 35,75%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 16,03%.

Absolútne ukazovatele

197 084 710 €

9,4 %

9 506 764 €

-34,8 %

42 126 438 €

0,6 %

17 199 295 €

1,3 %

-5 575 849 €

-125,1 %

Relatívne ukazovatele

8.92 %

-6,6 %

1.40

-0,4

0.43 %

-7,5 %

59.17 %

-0,3 %

0.48

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 105 193 527 € 13,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 420 139 € 11,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 4 033 123 € 21,9 %
Náklady na predaj tovaru 88 681 723 € 20,6 %
Náklady na materiál, energie 3 000 452 € 44,0 %
Služby 9 457 850 € 35,8 %
Pridaná hodnota 9 506 764 € -34,8 %
Osobné náklady 6 792 459 € -16,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 231 274 € -8,2 %
Opravné položky 143 978 € 100,1 %
Ostatné výnosy 83 118 262 € 2,3 %
Iné prevádzkové náklady 83 486 581 € 2,0 %
Zisk z predaja majetku 987 850 € 79,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 958 584 € -76,4 %
HV z finančnej činnosti -499 813 € 11,3 %
z toho Nákladové úroky 598 046 € 122,4 %
HV pred zdanením 458 771 € -86,9 %
Daň 278 664 € 49,5 %
HV po zdanení 180 107 € -94,6 %
EBITDA 2 202 008 € -59,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 126 438 € 0,6 %
 
Neobežný majetok 30 399 787 € 6,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 30 158 979 € 6,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 240 808 € 81,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 278 202 € -15,3 %
Zásoby 3 328 977 € -25,2 %
Dlhodobé pohľadávky 192 775 € -48,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 519 550 € -7,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 236 900 € -35,1 %
 
Časové rozlíšenie 448 449 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 126 438 € 0,6 %
 
Vlastné imanie
17 199 295 € 1,3 %
Základné imanie 1 043 000 € 4,3 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 100 000 € 0,2 %
HV minulých rokov -123 812 € 96,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 180 107 € -94,6 %
 
Záväzky 24 480 745 € -1,6 %
Dlhodobé záväzky 2 333 010 € 75,4 %
Krátkodobé záväzky 8 004 542 € 11,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 408 350 € -23,9 %
Bankové úvery krátkodobé 8 658 785 € 4,6 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 76 058 € -92,3 %
 
Časové rozlíšenie 446 398 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?