EU Poultry s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EU Poultry s.r.o.
Sídlo:
Digital Park I, Einsteinova 21
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/142749/B
Od 21.1.2017, posledná zmena 30.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Yaroslav Pukach
  • Dmytro Borodavka
IČO:
50634721
DIČ:
2120419477

IČ DPH:

SK2120419477
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2017
SK NACE (RÚZ):
10130 Spracovanie mäsových a hydinových mäsových výrobkov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • WE Trade s.r.o. (85,0%)
  • Dmytro Borodavka (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma EU Poultry s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 172 337 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 117,01%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 3 523 379 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,68% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 185,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 52,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 39,03%.

Absolútne ukazovatele

108 308 347 €

115,5 %

6 193 334 €

%

17 335 039 €

80,7 %

5 896 453 €

148,5 %

5 402 447 €

206,4 %

Relatívne ukazovatele

5.83 %

4,1 %

3.68

3,0

20.33 %

20,6 %

65.99 %

-9,3 %

0.94

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 200 034 € 31,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 81 972 303 € 168,7 %
Zmena stavu zásob 1 207 869 € %

Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 21 670 025 € 26,7 %
Náklady na materiál, energie 70 624 291 € 186,0 %
Služby 8 843 385 € 52,3 %
Pridaná hodnota 6 193 334 € %

Osobné náklady 1 684 160 € 39,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 203 843 € 41,7 %
Opravné položky 98 391 € 290,4 %
Ostatné výnosy 582 524 € 49,6 %
Iné prevádzkové náklady 169 921 € 37,5 %
Zisk z predaja majetku -23 139 € -105,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 645 575 € %

HV z finančnej činnosti -162 850 € -0,3 %
z toho Nákladové úroky 88 728 € 166,9 %
HV pred zdanením 4 482 725 € %

Daň 959 346 € %

HV po zdanení 3 523 379 € %

EBITDA 4 872 557 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
17 335 039 € 80,7 %
 
Neobežný majetok 591 397 € -20,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 229 125 € -32,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 362 272 € -11,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 730 797 € 89,4 %
Zásoby 6 071 347 € 203,3 %
Dlhodobé pohľadávky 50 549 € 66,3 %
Krátkodobé pohľadávky 10 571 471 € 59,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 37 430 € -79,1 %
 
Časové rozlíšenie 12 845 € -7,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 335 039 € 80,7 %
 
Vlastné imanie
5 896 453 € 148,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 367 574 € -1,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 523 379 € %

 
Záväzky 11 438 586 € 58,4 %
Dlhodobé záväzky 80 821 € -24,5 %
Krátkodobé záväzky 6 794 494 € 133,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 496 152 € 8,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 119 € 14,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?