Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • BERLIN-CHEMIE/A. MENARINI SLOVAKIA s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Galvaniho 17/B
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/120112/B
Od 2.6.2017, posledná zmena 30.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Heiko Schweigel
  • Karl Ulrich Kolland
IČO:
50722191
DIČ:
2120685622

IČ DPH:

SK2120685622
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
82990 Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Berlin-Chemie Distributions GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.06.2023 ako riadna.

Firma Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 800 623 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,17%. Dosiahnutý zisk po zdanení 246 307 EUR poklesol medziročne o 398 213 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 79,27% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 23 631 335 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 520 756 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,78%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 7,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,49%.

Absolútne ukazovatele

29 812 488 €

7,2 %

4 431 252 €

-2,8 %

11 106 631 €

14,5 %

1 053 859 €

30,5 %

1 853 267 €

18,7 %

Relatívne ukazovatele

14.87 %

-1,5 %

1.19

-0,1

2.22 %

-4,4 %

90.51 %

-1,2 %

0.84

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 23 631 335 € 6,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 169 288 € 12,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 20 110 579 € 9,5 %
Náklady na materiál, energie 340 585 € 27,8 %
Služby 4 933 483 € 7,3 %
Pridaná hodnota 4 431 252 € -2,8 %
Osobné náklady 3 710 899 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 38 382 € 12,6 %
Opravné položky -15 276 € -201,3 %
Ostatné výnosy 11 860 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 160 760 € 99,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 533 071 € -42,5 %
HV z finančnej činnosti -45 577 € -106,4 %
z toho Nákladové úroky 37 935 € 132,2 %
HV pred zdanením 487 494 € -46,1 %
Daň 241 187 € -7,2 %
HV po zdanení 246 307 € -61,8 %
EBITDA 556 177 € -42,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 106 631 € 14,5 %
 
Neobežný majetok 105 253 € -15,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 105 253 € -15,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 996 699 € 15,0 %
Zásoby 3 265 853 € 2,8 %
Dlhodobé pohľadávky 250 692 € 1,6 %
Krátkodobé pohľadávky 7 480 154 € 21,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 0 € -100,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 679 € -60,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 106 631 € 14,5 %
 
Vlastné imanie
1 053 859 € 30,5 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 780 052 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 246 307 € -61,8 %
 
Záväzky 10 052 772 € 13,0 %
Dlhodobé záväzky 6 876 € %

Krátkodobé záväzky 8 897 419 € 14,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 148 477 € 2,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?