EF Parts & Logistic Service s. r. o.

Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
EF Parts & Logistic Service s. r. o.
Sídlo:
Prievozská 4/C
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/117716/B
Od 25.2.2017, posledná zmena 28.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matúš Paľa
  • Marián Kristek
IČO:
50731564
DIČ:
2120461321

IČ DPH:

SK2120461321
Podľa §4, registrovaný od 20.6.2017
SK NACE (RÚZ):
45310 Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
Základné imanie:
1 500 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Emil Frey Automobil s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.06.2023 ako riadna.

Firma EF Parts & Logistic Service s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 075 489 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 563 423 EUR poklesol medziročne o 781 837 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,86% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 81 075 489 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 899 228 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 18%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,57%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,25%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 305,15%.

Absolútne ukazovatele

81 186 186 €

9,5 %

4 244 849 €

-14,9 %

16 850 839 €

49,1 %

4 892 074 €

-8,2 %

4 678 714 €

-9,5 %

Relatívne ukazovatele

5.24 %

-1,5 %

4845.72

15.21 %

-14,4 %

70.97 %

18,1 %

0.19

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 81 075 489 € 9,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 66 176 261 € 8,3 %
Náklady na materiál, energie 292 232 € 18,6 %
Služby 10 184 170 € 34,3 %
Pridaná hodnota 4 244 849 € -14,9 %
Osobné náklady 876 € %

Odpisy a opravné položky k majetku 13 904 € -30,6 %
Opravné položky 177 977 € 17,6 %
Ostatné výnosy 68 846 € -23,4 %
Iné prevádzkové náklady 764 521 € 16,3 %
Zisk z predaja majetku 3 310 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 537 704 € -19,6 %
HV z finančnej činnosti -79 799 € -163,0 %
z toho Nákladové úroky 48 719 € %

HV pred zdanením 3 457 905 € -20,9 %
Daň 894 482 € -12,9 %
HV po zdanení 2 563 423 € -23,4 %
EBITDA 3 548 298 € -19,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 850 839 € 49,1 %
 
Neobežný majetok 3 589 € -93,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 589 € -93,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 16 847 250 € 49,8 %
Zásoby 14 343 536 € 84,1 %
Dlhodobé pohľadávky 307 580 € 6,1 %
Krátkodobé pohľadávky 2 194 482 € -11,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 652 € -99,8 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 850 839 € 49,1 %
 
Vlastné imanie
4 892 074 € -8,2 %
Základné imanie 1 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 150 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 678 651 € 103,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 563 423 € -23,4 %
 
Záväzky 10 575 660 € 136,8 %
Dlhodobé záväzky 4 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 5 667 692 € 32,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 4 810 159 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 97 805 € -46,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 383 105 € -8,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?