Air International Thermal ( Slovakia) s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Air International Thermal ( Slovakia) s.r.o.
Sídlo:
AC Diplomat, Palisády 29/A
81106 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/118198/B
Od 15.3.2017, posledná zmena 5.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Sedlák
IČO:
50798162
DIČ:
2120498743

IČ DPH:

SK2120498743
Podľa §4, registrovaný od 23.5.2017
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Air International Thermal (United Kingdom) Limited (85,0%)
  • Air International (US) Inc. (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Air International Thermal ( Slovakia) s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 818 773 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 50,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 820 839 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,35% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 43,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 25,22%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 24,82%.

Absolútne ukazovatele

53 440 887 €

53,9 %

7 325 346 €

148,6 %

48 007 342 €

63,9 %

4 287 981 €

73,8 %

9 711 529 €

233,8 %

Relatívne ukazovatele

15.01 %

5,9 %

2.14

1,1

3.79 %

7,6 %

91.07 %

-0,5 %

0.90

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 068 571 € 18,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 47 750 202 € 51,8 %
Zmena stavu zásob 725 798 € 169,3 %
Aktivácia 122 740 € -68,3 %
Náklady na predaj tovaru 718 986 € 16,5 %
Náklady na materiál, energie 36 471 496 € 43,1 %
Služby 4 976 397 € 25,2 %
Pridaná hodnota 7 325 346 € 148,6 %
Osobné náklady 3 421 364 € 24,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 850 424 € 23,7 %
Opravné položky 223 122 € %

Ostatné výnosy 2 698 360 € 116,7 %
Iné prevádzkové náklady 1 473 508 € 237,7 %
Zisk z predaja majetku -109 110 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 121 264 € %

HV z finančnej činnosti -504 916 € 54,2 %
z toho Nákladové úroky 131 492 € %

HV pred zdanením 2 616 348 € 264,6 %
Daň 795 509 € 271,8 %
HV po zdanení 1 820 839 € 261,7 %
EBITDA 5 080 798 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
48 007 342 € 63,9 %
 
Neobežný majetok 8 960 632 € -4,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 470 984 € 12,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 487 144 € -23,4 %
Dlhodobý finančný majetok 2 504 € -56,3 %
 
Obežný majetok 35 894 195 € 86,9 %
Zásoby 12 572 013 € 38,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 591 856 € -17,8 %
Krátkodobé pohľadávky 21 231 725 € 176,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 498 601 € -0,5 %
 
Časové rozlíšenie 3 152 515 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 48 007 342 € 63,9 %
 
Vlastné imanie
4 287 981 € 73,8 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 279 670 € 0,0 %
HV minulých rokov -14 817 528 € -8,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 820 839 € 261,7 %
 
Záväzky 42 814 691 € 68,9 %
Dlhodobé záväzky 11 222 803 € %

Krátkodobé záväzky 23 616 318 € 23,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 597 452 € 215,8 %
Bankové úvery krátkodobé 3 222 337 € -29,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 155 781 € 167,3 %
 
Časové rozlíšenie 904 670 € -38,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?