Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Historický názov:
  • Nemocnica Komárno s. r. o.
  • CELERINA s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
Sídlo:
Mederčská 39
94505 Komárno
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/45715/N
Od 7.4.2017, posledná zmena 14.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.
  • Mgr. Miroslav Jaška, MPH
  • MUDr. Jakub Rybár
IČO:
50828371
DIČ:
2120485873

IČ DPH:

SK7120001372
Podľa §4b, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • AGEL SK, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 996 063 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,91%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 147 340 EUR poklesol medziročne o 902 017 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 74,5% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 294 429 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 5,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,05%.

Absolútne ukazovatele

33 673 940 €

7,1 %

16 534 839 €

5,6 %

27 142 256 €

42,7 %

4 898 786 €

30,6 %

-15 301 185 €

-54,6 %

Relatívne ukazovatele

59.06 %

0,4 %

0.92

-0,0

4.23 %

-6,5 %

81.95 %

1,7 %

0.24

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 907 324 € 33,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 25 088 739 € 2,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 1 294 429 € %

Náklady na predaj tovaru 2 462 752 € 35,7 %
Náklady na materiál, energie 6 251 064 € 5,0 %
Služby 4 041 837 € 14,8 %
Pridaná hodnota 16 534 839 € 5,6 %
Osobné náklady 17 896 886 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 864 989 € 47,5 %
Opravné položky 360 € 50,0 %
Ostatné výnosy 3 837 770 € -13,2 %
Iné prevádzkové náklady 143 369 € 27,9 %
Zisk z predaja majetku 195 515 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 662 520 € -38,3 %
HV z finančnej činnosti -61 051 € -0,8 %
z toho Nákladové úroky 61 455 € 13,0 %
HV pred zdanením 1 601 469 € -39,2 %
Daň 454 129 € -22,5 %
HV po zdanení 1 147 340 € -44,0 %
EBITDA 2 331 994 € -28,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 142 256 € 42,7 %
 
Neobežný majetok 20 955 729 € 45,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 915 844 € 45,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 34 885 € 21,1 %
Dlhodobý finančný majetok 5 000 € 100,0 %
 
Obežný majetok 6 127 336 € 36,3 %
Zásoby 1 047 141 € 22,7 %
Dlhodobé pohľadávky 80 741 € -63,6 %
Krátkodobé pohľadávky 4 955 455 € 45,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 43 999 € %

 
Časové rozlíšenie 59 191 € -24,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 142 256 € 42,7 %
 
Vlastné imanie
4 898 786 € 30,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 350 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 395 946 € 152,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 147 340 € -44,0 %
 
Záväzky 13 058 699 € 30,6 %
Dlhodobé záväzky 43 047 € -44,4 %
Krátkodobé záväzky 12 222 200 € 36,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 793 452 € -15,5 %
 
Časové rozlíšenie 9 184 771 € 74,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?