CINRE s. r. o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
CINRE s. r. o.
Sídlo:
Tematínska 5/A
85105 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/121859/B
Od 16.8.2017, posledná zmena 1.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Lednický
  • MUDr. Ivan Vulev
IČO:
51012138
DIČ:
2120573642

IČ DPH:

SK2120573642
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2020
SK NACE (RÚZ):
86100 Činnosti nemocníc
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Penta Hospitals International a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma CINRE s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 33 897 526 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,07%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 69 982 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,63%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,39%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,08%.

Absolútne ukazovatele

34 025 575 €

4,9 %

11 439 687 €

31,5 %

12 722 091 €

26,5 %

2 733 656 €

2,6 %

1 984 967 €

-13,9 %

Relatívne ukazovatele

33.75 %

6,3 %

1.15

0,3

0.55 %

9,0 %

78.51 %

5,0 %

1.09

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 45 373 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 852 153 € 6,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 45 373 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 20 017 360 € -2,6 %
Služby 2 395 106 € -0,4 %
Pridaná hodnota 11 439 687 € 31,5 %
Osobné náklady 9 965 502 € 1,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 197 508 € 41,5 %
Opravné položky 1 446 910 € %

Ostatné výnosy 128 049 € -83,6 %
Iné prevádzkové náklady 40 901 € -67,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -83 085 € 87,2 %
HV z finančnej činnosti -12 581 € 10,5 %
z toho Nákladové úroky 247 € -62,3 %
HV pred zdanením -95 666 € 85,6 %
Daň -165 648 € -188,0 %
HV po zdanení 69 982 € 108,2 %
EBITDA 114 423 € 122,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 722 091 € 26,5 %
 
Neobežný majetok 726 595 € 15,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 493 170 € 62,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 233 425 € -28,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 620 549 € 26,7 %
Zásoby 1 157 070 € -11,8 %
Dlhodobé pohľadávky 379 439 € 77,5 %
Krátkodobé pohľadávky 8 732 444 € 148,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 351 596 € -67,3 %
 
Časové rozlíšenie 374 947 € 47,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 722 091 € 26,5 %
 
Vlastné imanie
2 733 656 € 2,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 584 310 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 925 636 € -27,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 69 982 € 108,2 %
 
Záväzky 9 439 248 € 31,0 %
Dlhodobé záväzky 3 449 € -58,5 %
Krátkodobé záväzky 9 081 903 € 35,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 353 896 € -25,8 %
 
Časové rozlíšenie 549 187 € 191,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?