INTERCABLE s. r. o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INTERCABLE s. r. o.
Sídlo:
Kriváň 565
96204 Kriváň
Zápis v OR SR
Okresný súd Banská Bystrica
oddiel: Sro/36597/S
Od 21.7.2017, posledná zmena 11.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Hannes Prenn
  • Klaus Mutschlechner
  • Ralf Heinz Heck
IČO:
51015161
DIČ:
2120561630

IČ DPH:

SK2120561630
Podľa §4, registrovaný od 20.11.2017
SK NACE (RÚZ):
27320 Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov
Základné imanie:
20 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • INTERCABLE AUTOMOTIVE SOLUTIONS S.R.L. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma INTERCABLE s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 143 149 320 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 54,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 501 796 EUR vzrástol medziročne o 4 096 669 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 57,82%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 41,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,71%.

Absolútne ukazovatele

148 647 021 €

47,6 %

34 091 186 €

34,8 %

106 201 381 €

34,5 %

37 134 702 €

25,3 %

32 032 318 €

43,9 %

Relatívne ukazovatele

23.82 %

-3,6 %

1.74

0,3

7.06 %

2,8 %

65.03 %

2,6 %

0.79

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 21 216 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 143 128 104 € 54,9 %
Zmena stavu zásob 2 559 320 € -44,2 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 783 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 94 916 778 € 57,8 %
Služby 16 323 311 € 41,6 %
Pridaná hodnota 34 091 186 € 34,8 %
Osobné náklady 19 589 436 € 9,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 381 552 € 10,7 %
Opravné položky 553 858 € %

Ostatné výnosy 1 773 891 € -35,7 %
Iné prevádzkové náklady 883 647 € 52,8 %
Zisk z predaja majetku 68 499 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 10 876 665 € 93,4 %
HV z finančnej činnosti -1 281 454 € 3,4 %
z toho Nákladové úroky 1 060 332 € -2,2 %
HV pred zdanením 9 595 211 € 123,3 %
Daň 2 093 415 € 134,7 %
HV po zdanení 7 501 796 € 120,3 %
EBITDA 15 189 718 € 59,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
106 201 381 € 34,5 %
 
Neobežný majetok 41 393 032 € 13,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 40 514 071 € 11,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 878 961 € %

Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 64 781 037 € 52,2 %
Zásoby 38 294 477 € 49,5 %
Dlhodobé pohľadávky 3 102 199 € -13,8 %
Krátkodobé pohľadávky 23 382 991 € 75,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 370 € -77,7 %
 
Časové rozlíšenie 27 312 € 0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 106 201 381 € 34,5 %
 
Vlastné imanie
37 134 702 € 25,3 %
Základné imanie 20 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 33 985 358 € 0,0 %
HV minulých rokov -4 372 452 € 43,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 501 796 € 120,3 %
 
Záväzky 69 066 679 € 40,0 %
Dlhodobé záväzky 31 967 724 € 39,5 %
Krátkodobé záväzky 19 600 984 € 89,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 5 915 611 € -35,0 %
Bankové úvery krátkodobé 10 072 848 € 57,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 509 512 € 158,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?