Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Amazonská 4753/1
92601 Sereď
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/42360/T
Od 28.7.2017, posledná zmena 11.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Miloš Jasenčak
IČO:
51029600
DIČ:
2120585357

IČ DPH:

SK2120585357
Podľa §4, registrovaný od 24.10.2017
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
7 500 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Amazon Europe Core SARL (90,0%)
  • Amazon EU S.à r.l. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Amazon Fulfillment Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 106 972 206 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 9,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 295 878 EUR poklesol medziročne o 82 411 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 31,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,74%.

Absolútne ukazovatele

107 084 211 €

-9,3 %

69 611 286 €

4,0 %

64 556 257 €

-2,0 %

45 430 707 €

5,3 %

34 998 610 €

12,6 %

Relatívne ukazovatele

65.07 %

8,4 %

1.09

-0,0

3.56 %

-0,0 %

29.63 %

-4,9 %

3.74

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 106 972 206 € -9,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 581 585 € 8,7 %
Služby 30 779 336 € -31,7 %
Pridaná hodnota 69 611 286 € 4,0 %
Osobné náklady 63 656 667 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 679 161 € 1,0 %
Opravné položky 29 950 € %

Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 66 044 € 197,8 %
Zisk z predaja majetku -205 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 179 258 € -8,0 %
HV z finančnej činnosti 46 817 € 189,5 %
z toho Nákladové úroky 19 840 € %

HV pred zdanením 3 226 075 € -5,3 %
Daň 930 196 € -9,4 %
HV po zdanení 2 295 878 € -3,5 %
EBITDA 5 858 624 € -4,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
64 556 257 € -2,0 %
 
Neobežný majetok 15 952 832 € -9,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 952 832 € -9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 47 834 225 € 0,9 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 826 679 € 192,2 %
Krátkodobé pohľadávky 40 828 658 € -0,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 178 888 € 1,1 %
 
Časové rozlíšenie 769 199 € -12,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 64 556 257 € -2,0 %
 
Vlastné imanie
45 430 707 € 5,3 %
Základné imanie 7 500 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 35 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 127 328 € 41,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 295 878 € -3,5 %
 
Záväzky 19 125 550 € -15,9 %
Dlhodobé záväzky 410 963 € -17,6 %
Krátkodobé záväzky 12 778 135 € -24,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 936 452 € 11,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?