Discovery Residence s. r. o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Discovery Residence s. r. o.
Sídlo:
Mlynské nivy 4948/53
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/122449/B
Od 13.9.2017, posledná zmena 28.10.2023
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Martin Brondoš, LL. M.
  • Mgr. Jakub Slanina
IČO:
51059631
DIČ:
2120589900

IČ DPH:

SK2120589900
Podľa §4, registrovaný od 9.3.2018
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ZMJ, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:
17 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 17.03.2024 ako riadna.

Firma Discovery Residence s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 404 070 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 98,53%. Dosiahnutá strata je 32 134 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,75% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 403 020 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 963 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 100,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 97,55%.

Absolútne ukazovatele

425 337 €

-98,5 %

-36 749 €

-101,0 %

3 688 537 €

-35,6 %

3 273 366 €

-22,0 %

3 592 869 €

-21,9 %

Relatívne ukazovatele

-9.09 %

-22,1 %

N/A

0,0

-0.87 %

-36,0 %

11.26 %

-15,5 %

1219.11

%

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 403 020 € -98,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 1 050 € -95,1 %
Zmena stavu zásob 0 € -100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 398 057 € -98,3 %
Náklady na materiál, energie -225 € -100,1 %
Služby 42 987 € -97,6 %
Pridaná hodnota -36 749 € -101,0 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 6 752 € -81,9 %
Opravné položky 55 € 100,0 %
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 5 224 € -99,4 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -48 780 € -101,6 %
HV z finančnej činnosti 20 687 € 104,9 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením -28 093 € -101,1 %
Daň 4 041 € -99,3 %
HV po zdanení -32 134 € -101,6 %
EBITDA -42 028 € -101,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 688 537 € -35,6 %
 
Neobežný majetok 93 071 € %

Dlhodobý hmotný majetok 93 071 € 100,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 595 350 € -37,1 %
Zásoby 429 443 € -53,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 6 840 € -99,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 159 067 € 40,1 %
 
Časové rozlíšenie 116 € -99,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 688 537 € -35,6 %
 
Vlastné imanie
3 273 366 € -22,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 300 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -32 134 € -101,6 %
 
Záväzky 414 871 € -62,0 %
Dlhodobé záväzky 369 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 2 297 € -99,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 412 205 € 1,1 %
 
Časové rozlíšenie 300 € -99,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?