Discovery Residence s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Discovery Residence s. r. o.
Sídlo:
Mlynské nivy 4948/53
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/122449/B
Od 13.9.2017, posledná zmena 28.10.2023
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Martin Brondoš, LL. M.
  • Mgr. Jakub Slanina
IČO:
51059631
DIČ:
2120589900

IČ DPH:

SK2120589900
Podľa §4, registrovaný od 9.3.2018
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ZMJ, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:
17 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.04.2023 ako riadna.

Firma Discovery Residence s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 477 258 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 340 175,64%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 016 065 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,52% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 455 941 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 606 303 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 16%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 533,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 73,18%.

Absolútne ukazovatele

28 742 180 €

%

3 582 345 €

%

5 731 038 €

-77,5 %

4 197 611 €

92,4 %

4 599 505 €

-79,7 %

Relatívne ukazovatele

13.04 %

%

N/A

35.18 %

36,0 %

26.76 %

-64,7 %

4.27

3,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 455 941 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 21 317 € %

Zmena stavu zásob 928 873 € -86,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 22 849 638 € %

Náklady na materiál, energie 216 408 € %

Služby 1 757 740 € -73,2 %
Pridaná hodnota 3 582 345 € %

Osobné náklady 0 € -100,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 37 316 € 0,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 336 049 € %

Iné prevádzkové náklady 827 593 € %

Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 053 485 € %

HV z finančnej činnosti -418 691 € 22,9 %
z toho Nákladové úroky 417 872 € -22,2 %
HV pred zdanením 2 634 794 € %

Daň 618 729 € 100,0 %
HV po zdanení 2 016 065 € %

EBITDA 3 090 801 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
5 731 038 € -77,5 %
 
Neobežný majetok 6 220 € -85,7 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok 6 220 € -85,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 712 692 € -77,5 %
Zásoby 921 103 € -96,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 2 536 633 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 254 956 € -9,2 %
 
Časové rozlíšenie 12 126 € 6,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 731 038 € -77,5 %
 
Vlastné imanie
4 197 611 € 92,4 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 300 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 123 454 € -21,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 016 065 € %

 
Záväzky 1 092 809 € -95,3 %
Dlhodobé záväzky 369 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 684 695 € -74,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 407 745 € %

 
Časové rozlíšenie 440 618 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?