Glortex a.s.

Historický názov:
  • Glortex s.r.o.
  • Petromat s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Glortex a.s.
Sídlo:
Pribinova 4
81109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6932/B
Od 8.9.2017, posledná zmena 25.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ivan Kollárik
IČO:
51078856
DIČ:
2120592518

IČ DPH:

SK2120592518
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2017
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Glortex a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 270 545 532 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 53,1%. Dosiahnutý zisk po zdanení 10 542 799 EUR vzrástol medziročne o 7 542 306 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,19% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 270 471 240 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 34 617 765 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 231,8%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 130,05%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 136,88%.

Absolútne ukazovatele

278 282 295 €

56,6 %

17 024 758 €

207,3 %

28 126 535 €

110,1 %

17 207 466 €

168,1 %

12 407 970 €

231,1 %

Relatívne ukazovatele

6.29 %

3,1 %

21.07

4,8

37.48 %

15,1 %

38.82 %

-13,2 %

0.86

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 270 471 240 € 53,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 292 € 78,7 %
Zmena stavu zásob 981 022 € 100,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 235 853 475 € 44,5 %
Náklady na materiál, energie 1 361 731 € 231,8 %
Služby 17 286 590 € 130,1 %
Pridaná hodnota 17 024 758 € 207,3 %
Osobné náklady 807 946 € 136,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 235 907 € 52,6 %
Opravné položky -13 637 € -104,4 %
Ostatné výnosy 299 660 € %

Iné prevádzkové náklady 288 416 € -36,8 %
Zisk z predaja majetku 41 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 16 005 827 € 271,8 %
HV z finančnej činnosti -2 544 120 € %
z toho Nákladové úroky 765 804 € 18,0 %
HV pred zdanením 13 461 707 € 247,9 %
Daň 2 918 908 € 236,1 %
HV po zdanení 10 542 799 € 251,4 %
EBITDA 16 228 056 € 263,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 126 535 € 110,1 %
 
Neobežný majetok 5 289 573 € 28,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 240 346 € 28,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 49 227 € -0,7 %
 
Obežný majetok 22 818 547 € 146,6 %
Zásoby 13 679 802 € %

Dlhodobé pohľadávky 1 017 096 € 238,2 %
Krátkodobé pohľadávky 6 056 315 € 98,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 2 065 334 € -44,7 %
 
Časové rozlíšenie 18 415 € 7,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 126 535 € 110,1 %
 
Vlastné imanie
17 207 466 € 168,1 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 12 500 € 106,7 %
HV minulých rokov 6 627 167 € 85,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 542 799 € 251,4 %
 
Záväzky 10 919 069 € 56,7 %
Dlhodobé záväzky 1 461 971 € -15,4 %
Krátkodobé záväzky 7 726 525 € 120,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 5 000 € 0,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 680 371 € -1,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 45 202 € 131,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?