Nuppu Housing s. r. o.

Historický názov:
  • Pradiareň 1900 s.r.o.
  • Kardamaina s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nuppu Housing s. r. o.
Sídlo:
Svätoplukova II. 18892/2 A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/127316/B
Od 5.9.2017, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Jakub Mikulášek
  • Lukáš Musil
  • Mgr. Jaroslav Janíček, CFA
  • Milan Murcko, Msc, MBA
IČO:
51084520
DIČ:
2120585676

IČ DPH:

SK2120585676
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2017
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • RSJ Investments SICAV a.s. (50,0%)
  • YIT Slovakia a.s. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.06.2023 ako riadna.

Firma Nuppu Housing s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 085 896 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,73%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 814 772 EUR poklesol medziročne o 1 146 834 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 175,35% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 22 966 098 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 27,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 30,82%.

Absolútne ukazovatele

18 197 227 €

-29,0 %

5 616 939 €

-28,6 %

14 762 552 €

-23,6 %

8 434 245 €

1,9 %

7 205 794 €

-20,8 %

Relatívne ukazovatele

13.67 %

-1,9 %

N/A

0,0

25.84 %

0,2 %

42.87 %

-14,3 %

2.02

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 9 176 608 € -31,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 31 909 288 € -14,1 %
Zmena stavu zásob -22 966 098 € 8,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 8 400 509 € -28,9 %
Náklady na materiál, energie 32 276 € 27,2 %
Služby 4 070 074 € -30,8 %
Pridaná hodnota 5 616 939 € -28,6 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 0 € -100,0 %
Iné prevádzkové náklady 110 042 € 35,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 5 506 897 € -29,6 %
HV z finančnej činnosti -733 621 € 50,4 %
z toho Nákladové úroky 285 542 € -68,4 %
HV pred zdanením 4 773 276 € -24,8 %
Daň 958 504 € -30,8 %
HV po zdanení 3 814 772 € -23,1 %
EBITDA 5 506 897 € -29,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 762 552 € -23,6 %
 
Neobežný majetok 3 270 658 € -48,0 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 3 270 658 € -48,0 %
 
Obežný majetok 11 488 663 € -11,9 %
Zásoby 2 841 870 € -65,4 %
Dlhodobé pohľadávky 17 793 € 17,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 434 615 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 194 385 € -94,6 %
 
Časové rozlíšenie 3 231 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 762 552 € -23,6 %
 
Vlastné imanie
8 434 245 € 1,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 600 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 013 973 € 76,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 814 772 € -23,1 %
 
Záväzky 6 291 833 € -42,3 %
Dlhodobé záväzky 0 € -100,0 %
Krátkodobé záväzky 4 223 679 € 11,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 2 050 000 € 70,8 %
Bankové úvery krátkodobé 8 154 € -0,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 10 000 € 44,9 %
 
Časové rozlíšenie 36 474 € -75,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?