Nuppu Housing s. r. o.

Historický názov:
  • Pradiareň 1900 s.r.o.
  • Kardamaina s.r.o.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Nuppu Housing s. r. o.
Sídlo:
Svätoplukova II. 18892/2 A
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/127316/B
Od 5.9.2017, posledná zmena 1.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Jakub Mikulášek
  • Lukáš Musil
  • Mgr. Jaroslav Janíček, CFA
  • Milan Murcko, Msc, MBA
IČO:
51084520
DIČ:
2120585676

IČ DPH:

SK2120585676
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2017
SK NACE (RÚZ):
41201 Výstavba obytných budov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • RSJ Investments SICAV a.s. (50,0%)
  • YIT Slovakia a.s. (50,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.06.2024 ako riadna.

Firma Nuppu Housing s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 32 486 468 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 20,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 433 063 EUR poklesol medziročne o 1 381 709 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 213,88% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 20 047 924 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 62,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 18,92%.

Absolútne ukazovatele

12 568 915 €

-30,9 %

3 521 561 €

-37,3 %

13 281 138 €

-10,0 %

8 225 816 €

-2,5 %

7 854 518 €

9,0 %

Relatívne ukazovatele

10.84 %

-2,8 %

N/A

0,0

18.32 %

-7,5 %

38.06 %

-4,8 %

0.82

-1,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 604 677 € -38,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb26 881 791 € -15,8 %
Zmena stavu zásob-20 047 924 € 12,7 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru5 604 676 € -33,3 %
Náklady na materiál, energie12 253 € -62,0 %
Služby3 300 054 € -18,9 %
Pridaná hodnota3 521 561 € -37,3 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy29 409 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady55 951 € -49,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti3 495 019 € -36,5 %
HV z finančnej činnosti-530 169 € 27,7 %
z toho Nákladové úroky511 132 € 79,0 %
HV pred zdanením2 964 850 € -37,9 %
Daň531 787 € -44,5 %
HV po zdanení2 433 063 € -36,2 %
EBITDA3 495 019 € -36,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 281 138 € -10,0 %
 
Neobežný majetok2 410 658 € -26,3 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok2 410 658 € -26,3 %
 
Obežný majetok10 867 917 € -5,4 %
Zásoby8 389 270 € 195,2 %
Dlhodobé pohľadávky27 040 € 52,0 %
Krátkodobé pohľadávky2 024 158 € -76,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty427 449 € 119,9 %
 
Časové rozlíšenie2 563 € -20,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky13 281 138 € -10,0 %
 
Vlastné imanie
8 225 816 € -2,5 %
Základné imanie5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania1 600 500 € 0,0 %
HV minulých rokov4 187 253 € 38,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení2 433 063 € -36,2 %
 
Záväzky5 055 035 € -19,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky2 977 080 € -29,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé2 050 000 € 0,0 %
Bankové úvery krátkodobé11 555 € 41,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé16 400 € 64,0 %
 
Časové rozlíšenie287 € -99,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?