Loading

Constellium Automotive Žilina, s.r.o.

Aktualizované 13.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Constellium Automotive Žilina, s.r.o.
Sídlo:
MOBIS ulica 476/4
01302 Gbeľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/71055/L
Od 19.9.2017, posledná zmena 5.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Rainer Werner Beyer
IČO:
51109743
DIČ:
2120607291

IČ DPH:

SK2120607291
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
9 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Constellium Extrusions Levice s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.04.2023 ako riadna.

Firma Constellium Automotive Žilina, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 43 288 493 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 51 744 EUR poklesol medziročne o 286 125 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,5%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,6%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,92%.

Absolútne ukazovatele

44 837 844 €

19,9 %

5 722 634 €

1,3 %

27 678 979 €

16,6 %

4 571 635 €

1,1 %

291 983 €

-88,2 %

Relatívne ukazovatele

13.22 %

-2,7 %

1.27

-0,2

0.19 %

-1,2 %

83.48 %

2,5 %

0.41

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 288 493 € 21,7 %
Zmena stavu zásob -329 179 € -174,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 30 658 199 € 24,5 %
Služby 6 578 481 € 14,6 %
Pridaná hodnota 5 722 634 € 1,3 %
Osobné náklady 4 510 222 € 18,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 610 130 € -6,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 958 266 € 34,8 %
Iné prevádzkové náklady 133 147 € -20,1 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 427 401 € -37,0 %
HV z finančnej činnosti -336 058 € -61,7 %
z toho Nákladové úroky 334 269 € 61,7 %
HV pred zdanením 91 343 € -80,6 %
Daň 39 599 € -70,1 %
HV po zdanení 51 744 € -84,7 %
EBITDA 2 037 531 € -15,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 678 979 € 16,6 %
 
Neobežný majetok 20 191 016 € 31,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 20 185 854 € 31,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 162 € -53,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 7 346 095 € -10,1 %
Zásoby 4 243 721 € -3,3 %
Dlhodobé pohľadávky 454 964 € -8,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 604 054 € -20,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 43 356 € 47,7 %
 
Časové rozlíšenie 141 868 € -18,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 678 979 € 16,6 %
 
Vlastné imanie
4 571 635 € 1,1 %
Základné imanie 9 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 22 196 € %

HV minulých rokov -4 502 305 € 6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 51 744 € -84,7 %
 
Záväzky 23 048 367 € 20,1 %
Dlhodobé záväzky 15 953 051 € 18,6 %
Krátkodobé záväzky 6 682 039 € 24,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 413 277 € 6,3 %
 
Časové rozlíšenie 58 977 € 174,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?