Constellium Automotive Žilina, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Constellium Automotive Žilina, s.r.o.
Sídlo:
MOBIS ulica 476/4
01302 Gbeľany
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/71055/L
Od 19.9.2017, posledná zmena 31.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Rainer Werner Beyer
IČO:
51109743
DIČ:
2120607291

IČ DPH:

SK2120607291
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2018
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
19 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Constellium Extrusions Levice s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.06.2024 ako riadna.

Firma Constellium Automotive Žilina, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 42 961 095 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 0,76%. Dosiahnutá strata je 835 671 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,99% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 5,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,41%.

Absolútne ukazovatele

45 224 902 €

0,9 %

6 868 744 €

20,0 %

31 078 567 €

12,3 %

3 735 964 €

-18,3 %

-300 151 €

-202,8 %

Relatívne ukazovatele

15.99 %

2,8 %

1.25

-0,0

-2.69 %

-2,9 %

87.98 %

4,5 %

0.37

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 42 961 095 € -0,8 %
Zmena stavu zásob 248 587 € 175,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 28 966 877 € -5,5 %
Služby 7 374 061 € 12,1 %
Pridaná hodnota 6 868 744 € 20,0 %
Osobné náklady 5 475 705 € 21,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 037 267 € 26,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 1 191 948 € 24,4 %
Iné prevádzkové náklady 168 901 € 26,9 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 378 819 € -11,4 %
HV z finančnej činnosti -1 231 900 € -266,6 %
z toho Nákladové úroky 1 223 147 € 265,9 %
HV pred zdanením -853 081 € %
Daň -17 410 € -144,0 %
HV po zdanení -835 671 € %
EBITDA 2 416 086 € 18,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
31 078 567 € 12,3 %
 
Neobežný majetok 24 059 884 € 19,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 059 194 € 19,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 690 € -86,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 853 211 € -6,7 %
Zásoby 4 040 866 € -4,8 %
Dlhodobé pohľadávky 472 375 € 3,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 322 054 € -10,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 916 € -58,7 %
 
Časové rozlíšenie 165 472 € 16,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 31 078 567 € 12,3 %
 
Vlastné imanie
3 735 964 € -18,3 %
Základné imanie 9 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 24 783 € 11,7 %
HV minulých rokov -4 453 148 € 1,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -835 671 € %
 
Záväzky 27 215 304 € 18,1 %
Dlhodobé záväzky 20 051 558 € 25,7 %
Krátkodobé záväzky 6 719 160 € 0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 444 586 € 7,6 %
 
Časové rozlíšenie 127 299 € 115,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?