BMW Slovenská republika s. r. o.

Historický názov:
  • ZBO Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BMW Slovenská republika s. r. o.
Sídlo:
Karadžičova 8
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/122411/B
Od 9.9.2017, posledná zmena 17.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Oliver Rademacher
  • Stefan Hofer
IČO:
51112736
DIČ:
2120591066

IČ DPH:

SK2120591066
Podľa §4, registrovaný od 18.6.2018
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
35 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • BMW Vertriebs GmbH (97,86%)
  • BMW Austria GmbH (2,14%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 14.02.2024 ako riadna.

Firma BMW Slovenská republika s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 171 357 969 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,59%. Dosiahnutý zisk po zdanení 822 862 EUR poklesol medziročne o 2 200 083 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,22% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 171 331 087 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 12 362 708 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 82,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,32%.

Absolútne ukazovatele

172 678 388 €

19,4 %

2 465 072 €

-51,2 %

38 245 476 €

22,8 %

5 421 810 €

-48,8 %

15 193 021 €

-26,0 %

Relatívne ukazovatele

1.44 %

-2,1 %

1.52

-2,0

2.15 %

-7,6 %

85.82 %

19,9 %

1.61

-1,7 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 171 331 087 € 19,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 882 € -18,1 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 158 968 379 € 22,8 %
Náklady na materiál, energie 19 925 € 82,2 %
Služby 9 904 593 € 13,6 %
Pridaná hodnota 2 465 072 € -51,2 %
Osobné náklady 1 616 831 € 13,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 45 427 € 17,2 %
Opravné položky 11 929 € %

Ostatné výnosy 1 319 019 € 0,1 %
Iné prevádzkové náklady 835 301 € 18,0 %
Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 274 603 € -69,7 %
HV z finančnej činnosti -156 715 € 29,7 %
z toho Nákladové úroky 152 165 € -29,7 %
HV pred zdanením 1 117 888 € -71,9 %
Daň 295 026 € -69,1 %
HV po zdanení 822 862 € -72,8 %
EBITDA 1 320 030 € -68,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 245 476 € 22,8 %
 
Neobežný majetok 132 662 € 7,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 44 393 € -64,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 88 269 € 100,0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 38 112 814 € 23,1 %
Zásoby 2 837 490 € -4,5 %
Dlhodobé pohľadávky 2 746 153 € -5,3 %
Krátkodobé pohľadávky 3 228 455 € -77,3 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 29 300 716 € 170,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 245 476 € 22,8 %
 
Vlastné imanie
5 421 810 € -48,8 %
Základné imanie 35 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 930 414 € 0,0 %
HV minulých rokov 633 534 € -82,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 822 862 € -72,8 %
 
Záväzky 31 333 141 € 65,1 %
Dlhodobé záväzky 435 € -90,6 %
Krátkodobé záväzky 18 683 115 € 209,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 12 649 591 € -2,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 490 525 € -4,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?