INCOM TRADE s.r.o.

Historický názov:
  • LORNITZ s. r. o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INCOM TRADE s.r.o.
Sídlo:
Šancová 11C
81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/123214/B
Od 14.10.2017, posledná zmena 20.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Grygoriy Gorbachov
  • Ing. Yuriy Zombor, MBA
IČO:
51159082
DIČ:
2120608589

IČ DPH:

SK2120608589
Podľa §4, registrovaný od 23.4.2018
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Grygoriy Gorbachov (65,0%)
  • INCOM INVEST, s.r.o. (25,0%)
  • Ing. Yuriy Zombor, MBA (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma INCOM TRADE s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 6 749 083 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 89,21%. Dosiahnutý zisk po zdanení 145 799 EUR poklesol medziročne o 1 397 495 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,04% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 6 053 082 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 748 298 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 34,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 96,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,38%.

Absolútne ukazovatele

6 954 610 €

-89,4 %

943 149 €

-64,9 %

5 082 875 €

-50,2 %

3 095 920 €

19,2 %

2 603 463 €

18,2 %

Relatívne ukazovatele

13.97 %

9,7 %

1.62

-3,5

2.87 %

-12,3 %

39.09 %

-35,4 %

2.45

1,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 053 082 € -90,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 696 001 € %

Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 5 304 784 € -88,3 %
Náklady na materiál, energie 22 909 € -35,0 %
Služby 478 241 € -96,7 %
Pridaná hodnota 943 149 € -64,9 %
Osobné náklady 582 320 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 76 036 € -20,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 89 937 € -94,4 %
Iné prevádzkové náklady 109 368 € -93,4 %
Zisk z predaja majetku 41 667 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 307 029 € -84,7 %
HV z finančnej činnosti -117 421 € -129,0 %
z toho Nákladové úroky 15 540 € -42,2 %
HV pred zdanením 189 608 € -90,3 %
Daň 43 809 € -89,5 %
HV po zdanení 145 799 € -90,6 %
EBITDA 341 398 € -83,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 082 875 € -50,2 %
 
Neobežný majetok 716 217 € 17,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 716 217 € 17,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 4 342 858 € -54,7 %
Zásoby 41 854 € -98,7 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 2 929 961 € -50,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 371 043 € 191,7 %
 
Časové rozlíšenie 23 800 € 129,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 082 875 € -50,2 %
 
Vlastné imanie
3 095 920 € 19,2 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 896 650 € %

HV minulých rokov 1 953 471 € 107,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 145 799 € -90,6 %
 
Záväzky 1 985 390 € -73,9 %
Dlhodobé záväzky 136 460 € 251,3 %
Krátkodobé záväzky 1 688 430 € -76,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 85 400 € -46,2 %
Bankové úvery krátkodobé 73 200 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 900 € -91,7 %
 
Časové rozlíšenie 1 565 € 17,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?