INCOM TRADE s.r.o.

Historický názov:
  • LORNITZ s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INCOM TRADE s.r.o.
Sídlo:
Šancová 11C
81105 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/123214/B
Od 14.10.2017, posledná zmena 20.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Grygoriy Gorbachov
  • Ing. Yuriy Zombor, MBA
IČO:
51159082
DIČ:
2120608589

IČ DPH:

SK2120608589
Podľa §4, registrovaný od 23.4.2018
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Grygoriy Gorbachov (65,0%)
  • INCOM INVEST, s.r.o. (25,0%)
  • Ing. Yuriy Zombor, MBA (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 09.06.2023 ako riadna.

Firma INCOM TRADE s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 62 545 314 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 543 294 EUR vzrástol medziročne o 709 562 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 95,42% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 62 387 714 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 17 129 193 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 27%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 36,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 28,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,49%.

Absolútne ukazovatele

65 384 507 €

-13,9 %

2 688 158 €

46,5 %

10 197 918 €

-44,0 %

2 597 224 €

63,5 %

2 203 314 €

82,6 %

Relatívne ukazovatele

4.30 %

1,8 %

5.10

0,7

15.13 %

10,6 %

74.53 %

-16,8 %

0.86

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 62 387 714 € -16,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 157 600 € -3,9 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 45 258 521 € -13,7 %
Náklady na materiál, energie 35 220 € -36,5 %
Služby 14 563 415 € -28,9 %
Pridaná hodnota 2 688 158 € 46,5 %
Osobné náklady 527 552 € 25,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 94 990 € 16,0 %
Opravné položky 0 € 0 %
Ostatné výnosy 1 599 607 € %

Iné prevádzkové náklady 1 654 744 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 010 479 € 67,2 %
HV z finančnej činnosti -51 268 € 65,6 %
z toho Nákladové úroky 26 875 € -39,5 %
HV pred zdanením 1 959 211 € 86,0 %
Daň 415 917 € 89,2 %
HV po zdanení 1 543 294 € 85,1 %
EBITDA 2 105 469 € 63,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 197 918 € -44,0 %
 
Neobežný majetok 607 754 € -4,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 607 754 € -4,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 579 801 € -45,5 %
Zásoby 3 218 909 € -74,5 %
Dlhodobé pohľadávky 6 501 € -63,4 %
Krátkodobé pohľadávky 5 884 443 € 107,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 469 948 € -77,7 %
 
Časové rozlíšenie 10 363 € 9,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 197 918 € -44,0 %
 
Vlastné imanie
2 597 224 € 63,5 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 943 930 € 46,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 543 294 € 85,1 %
 
Záväzky 7 599 359 € -54,1 %
Dlhodobé záväzky 38 845 € 178,1 %
Krátkodobé záväzky 7 305 814 € -52,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 158 600 € -31,6 %
Bankové úvery krátkodobé 73 200 € -0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 22 900 € -17,3 %
 
Časové rozlíšenie 1 335 € -98,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?