Medimex SLOVAKIA s.r.o.

Historický názov:
  • Uxner Holden s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Medimex SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo:
Ivánska cesta 30/B
82104 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/126263/B
Od 23.11.2017, posledná zmena 22.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Užík, MBA
  • Mgr. Matúš Komiska
IČO:
51206323
DIČ:
2120633086

IČ DPH:

SK2120633086
Podľa §4, registrovaný od 15.12.2017
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Medimex Group, k.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma Medimex SLOVAKIA s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 55 436 948 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 27,9%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 767 264 EUR vzrástol medziročne o 1 887 315 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,84% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 428 377 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 368 810 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 4,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,96%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,34%.

Absolútne ukazovatele

55 868 771 €

28,0 %

3 871 737 €

144,1 %

5 905 698 €

17,3 %

2 819 992 €

216,9 %

2 888 637 €

73,3 %

Relatívne ukazovatele

6.98 %

3,3 %

17.28

10,0

46.86 %

29,4 %

52.25 %

-30,1 %

0.80

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 428 377 € 26,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 008 571 € 56,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 27 339 € 110,0 %
Náklady na predaj tovaru 44 059 567 € 28,2 %
Náklady na materiál, energie 186 745 € -4,4 %
Služby 7 346 238 € 2,0 %
Pridaná hodnota 3 871 737 € 144,1 %
Osobné náklady 223 998 € 2,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 34 955 € -17,5 %
Opravné položky 11 844 € 66,7 %
Ostatné výnosy 27 818 € -48,0 %
Iné prevádzkové náklady 136 923 € 4,7 %
Zisk z predaja majetku 23 076 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 514 911 € 185,7 %
HV z finančnej činnosti 6 692 € 107,1 %
z toho Nákladové úroky 47 056 € -8,3 %
HV pred zdanením 3 521 603 € 209,8 %
Daň 754 339 € 193,7 %
HV po zdanení 2 767 264 € 214,5 %
EBITDA 3 526 790 € 174,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 905 698 € 17,3 %
 
Neobežný majetok 109 215 € -13,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 98 523 € -21,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 10 692 € 100,0 %
 
Obežný majetok 5 790 479 € 18,0 %
Zásoby 3 478 156 € -8,8 %
Dlhodobé pohľadávky 5 608 € 46,8 %
Krátkodobé pohľadávky 2 200 391 € 121,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 106 324 € 7,2 %
 
Časové rozlíšenie 6 004 € 105,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 905 698 € 17,3 %
 
Vlastné imanie
2 819 992 € 216,9 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 43 204 € %

HV minulých rokov 4 524 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 767 264 € 214,5 %
 
Záväzky 3 085 706 € -25,6 %
Dlhodobé záväzky 168 596 € -81,0 %
Krátkodobé záväzky 1 657 944 € 15,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 1 244 294 € -30,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 872 € -12,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?