Loading

Once Again v.o.s.

Historický názov:
  • Once Again v.o.s.
  • Once Again a.s.
Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Once Again v.o.s.
Sídlo:
Prostějovská 115/A
08001 Prešov
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sr/10091/P
Od 21.12.2017, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • FrancElron s.r.o.
  • Rec-Energy s.r.o.
  • František Kyselka
  • František Kyselka
IČO:
51226022
DIČ:
2120648123

IČ DPH:

nie je platcom DPH
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:
0 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 25.07.2023 ako riadna.

Firma Once Again v.o.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 37 931 225 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,45%. Dosiahnutá strata je 764 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 96,43% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 37 931 225 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 384 600 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 345,5%.

Absolútne ukazovatele

39 334 495 €

40,4 %

-1 090 167 €

-168,1 %

1 652 051 €

-20,1 %

1 499 199 €

-0,1 %

25 528 €

-89,2 %

Relatívne ukazovatele

-2.87 %

-8,6 %

N/A

0,0

-0.05 %

-61,0 %

9.25 %

-18,2 %

1.17

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 37 931 225 € 35,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 37 546 625 € 44,0 %
Náklady na materiál, energie
Služby 1 474 767 € %

Pridaná hodnota -1 090 167 € -168,1 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti -1 090 167 € -168,1 %
HV z finančnej činnosti 1 089 403 € %

z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením -764 € -100,0 %
Daň 0 € -100,0 %
HV po zdanení -764 € -100,1 %
EBITDA -1 090 167 € -168,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 652 051 € -20,1 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 652 051 € -20,1 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 1 473 671 € 16,6 %
Krátkodobé pohľadávky 159 252 € 53,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 19 128 € -97,3 %
 
Časové rozlíšenie
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 652 051 € -20,1 %
 
Vlastné imanie
1 499 199 € -0,1 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 603 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 473 360 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -764 € -100,1 %
 
Záväzky 152 852 € -73,1 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 152 852 € -73,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?