Magna PT s.r.o.

Historický názov:
  • GETRAG PT s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Magna PT s.r.o.
Sídlo:
Perínska cesta 282
04458 Kechnec
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Sro/42926/V
Od 23.12.2017, posledná zmena 15.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Katarína Vaškovičová
  • Martin Hluchý
IČO:
51286378
DIČ:
2120665613

IČ DPH:

SK2120665613
Podľa §4, registrovaný od 9.4.2018
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
500 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • MAGNA Powertrain GmbH (99,85%)
  • MAGNA Metalforming GmBH (0,15%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Magna PT s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 396 820 584 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 58,16%. Dosiahnutá strata je 2 137 737 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,77% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 70,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 21,42%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 14,25%.

Absolútne ukazovatele

410 074 538 €

58,0 %

72 990 746 €

30,5 %

349 351 219 €

21,3 %

201 564 271 €

94,4 %

-32 340 729 €

69,6 %

Relatívne ukazovatele

18.39 %

-3,9 %

2.66

0,3

-0.61 %

-3,7 %

42.30 %

-21,7 %

0.36

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 396 820 584 € 58,2 %
Zmena stavu zásob 8 694 677 € 97,8 %
Aktivácia 384 444 € -5,0 %
Náklady na predaj tovaru 1 242 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 308 897 028 € 70,4 %
Služby 21 061 888 € 21,4 %
Pridaná hodnota 72 990 746 € 30,5 %
Osobné náklady 27 438 888 € 14,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 41 311 908 € 121,3 %
Opravné položky 2 948 801 € 153,7 %
Ostatné výnosy 2 020 544 € -26,2 %
Iné prevádzkové náklady 8 426 848 € 173,7 %
Zisk z predaja majetku -1 817 397 € -33,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -3 983 751 € -134,5 %
HV z finančnej činnosti 1 062 393 € %

z toho Nákladové úroky 701 618 € %

HV pred zdanením -2 921 358 € -126,2 %
Daň -783 621 € -133,0 %
HV po zdanení -2 137 737 € -124,3 %
EBITDA 28 323 308 € -9,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
349 351 219 € 21,3 %
 
Neobežný majetok 248 526 747 € 9,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 208 378 832 € 0,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 40 147 915 € 110,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 100 763 889 € 63,1 %
Zásoby 52 579 484 € 18,4 %
Dlhodobé pohľadávky 707 544 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 47 455 609 € 173,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 21 252 € 60,6 %
 
Časové rozlíšenie 60 583 € 40,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 349 351 219 € 21,3 %
 
Vlastné imanie
201 564 271 € 94,4 %
Základné imanie 500 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 192 560 000 € 108,0 %
HV minulých rokov 10 642 008 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení -2 137 737 € -124,3 %
 
Záväzky 147 786 948 € -19,8 %
Dlhodobé záväzky 46 375 € -93,6 %
Krátkodobé záväzky 132 457 657 € -21,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 282 916 € -0,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?