Carpathia Residence, s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Carpathia Residence, s.r.o.
Sídlo:
Hradská 1/a
82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/142300/B
Od 11.1.2018, posledná zmena 11.3.2022
Štatutárny orgán:
  • Andrej Cintula
  • Ľubomír Novák
IČO:
51287129
DIČ:
2120661499

IČ DPH:

SK7120001845
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • BTK invest s.r.o. (70,0%)
  • Andrej Cintula (30,0%)
Ďalšie informácie:
7 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Carpathia Residence, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 740 563 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 100,0%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 1 919 806 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 431,68% celkových výnosov firmy.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 20 559 055 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,76%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 53,0%.

Absolútne ukazovatele

6 194 486 €

-21,7 %

2 709 908 €

%

8 542 155 €

-63,0 %

1 827 234 €

%

-5 815 466 €

-131,4 %

Relatívne ukazovatele

10.13 %

10,1 %

N/A

0,0

22.47 %

22,7 %

78.61 %

-21,8 %

0.13

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 740 563 € 100,0 %
Zmena stavu zásob -20 559 055 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 48 303 € 0,8 %
Služby 3 423 297 € -53,0 %
Pridaná hodnota 2 709 908 € %

Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 12 978 € 100,0 %
Iné prevádzkové náklady 88 909 € 39,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 2 633 977 € %

HV z finančnej činnosti -206 197 € 63,7 %
z toho Nákladové úroky 205 393 € -63,7 %
HV pred zdanením 2 427 780 € %

Daň 507 974 € 100,0 %
HV po zdanení 1 919 806 € %

EBITDA 2 633 977 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
8 542 155 € -63,0 %
 
Neobežný majetok 7 502 700 € 100,0 %
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 7 502 700 € 100,0 %
 
Obežný majetok 1 038 981 € -95,5 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 140 000 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 893 543 € 2,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 5 438 € -99,7 %
 
Časové rozlíšenie 474 € 100,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 8 542 155 € -63,0 %
 
Vlastné imanie
1 827 234 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 10 € 0,0 %
HV minulých rokov -97 582 € -141,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 919 806 € %

 
Záväzky 6 714 921 € -71,1 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 6 714 921 € 45,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 0 € -100,0 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?