De Heus s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
De Heus s.r.o.
Sídlo:
Kendice 146
08201 Kendice
Zápis v OR SR
Okresný súd Prešov
oddiel: Sro/37890/P
Od 7.2.2018, posledná zmena 8.1.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Marek Kumprecht
  • Ing. Michal Janský
  • Ing. Pavel Musil
IČO:
51350831
DIČ:
2120679858

IČ DPH:

SK2120679858
Podľa §4, registrovaný od 7.3.2018
SK NACE (RÚZ):
10910 Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
Základné imanie:
19 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • De Heus Animal Nutrition B.V. (100,0%)
  • Koninklijke De Heus B. V. (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma De Heus s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 49 871 710 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 92,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 389 451 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 85,87% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 102,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 59,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,22%.

Absolútne ukazovatele

50 511 466 €

88,6 %

2 767 675 €

54,2 %

32 607 000 €

12,7 %

17 571 642 €

2,3 %

6 710 559 €

%

Relatívne ukazovatele

5.55 %

-1,4 %

3.10

0,6

1.19 %

2,5 %

46.11 %

5,5 %

1.14

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 6 499 633 € 72,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 372 077 € 96,4 %
Zmena stavu zásob 192 770 € 100,0 %
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 6 297 859 € 68,3 %
Náklady na materiál, energie 38 530 706 € 102,7 %
Služby 2 468 240 € 59,9 %
Pridaná hodnota 2 767 675 € 54,2 %
Osobné náklady 893 892 € 23,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 957 944 € -0,2 %
Opravné položky 124 863 € 100,0 %
Ostatné výnosy 233 077 € -58,9 %
Iné prevádzkové náklady 200 218 € -64,8 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 823 835 € %

HV z finančnej činnosti -301 590 € -121,5 %
z toho Nákladové úroky 173 058 € 148,9 %
HV pred zdanením 522 245 € %

Daň 132 794 € -68,3 %
HV po zdanení 389 451 € 202,7 %
EBITDA 1 781 779 € 66,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 607 000 € 12,7 %
 
Neobežný majetok 16 804 882 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 16 771 936 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 32 946 € -26,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 797 998 € 33,1 %
Zásoby 5 513 957 € 17,7 %
Dlhodobé pohľadávky 276 990 € -21,7 %
Krátkodobé pohľadávky 8 929 163 € 41,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 077 888 € 110,7 %
 
Časové rozlíšenie 4 120 € -55,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 607 000 € 12,7 %
 
Vlastné imanie
17 571 642 € 2,3 %
Základné imanie 19 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania
HV minulých rokov -1 817 809 € -26,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 389 451 € 202,7 %
 
Záväzky 15 035 358 € 29,1 %
Dlhodobé záväzky 6 009 094 € %

Krátkodobé záväzky 7 925 981 € 163,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 888 588 € -89,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 211 695 € %

 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?