Siemens Mobility, s. r. o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Siemens Mobility, s. r. o.
Sídlo:
Lamačská cesta 3/A
84104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/126648/B
Od 6.3.2018, posledná zmena 11.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Branislav Voška
  • Ing. Stanislav Vanek
IČO:
51443287
DIČ:
2120723715

IČ DPH:

SK2120723715
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
71121 Inžinierske činnosti a poradenstvo
Základné imanie:
75 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Siemens Mobility Holding B.V. (99,0%)
  • Siemens Mobility GmbH (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 22.12.2022 ako riadna.

Firma Siemens Mobility, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 107 249 697 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 59,09%. Dosiahnutá strata je 459 418 EUR.

Firma predala tovar za 57 946 611 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 400 907 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 79,46%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 2,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 12,05%.

Absolútne ukazovatele

107 332 800 €

26,9 %

28 023 214 €

14,8 %

95 226 251 €

2,3 %

29 636 011 €

-27,0 %

22 652 310 €

-9,1 %

Relatívne ukazovatele

26.13 %

-10,1 %

1.17

0,0

-0.48 %

-11,8 %

68.88 %

12,5 %

1.57

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 57 946 611 € 130,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 49 303 086 € 16,6 %
Zmena stavu zásob 15 421 € 112,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 55 545 704 € 155,8 %
Náklady na materiál, energie 6 912 790 € 79,5 %
Služby 16 783 410 € -3,0 %
Pridaná hodnota 28 023 214 € 14,8 %
Osobné náklady 23 858 175 € 12,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 074 768 € -16,3 %
Opravné položky 54 428 € 279,7 %
Ostatné výnosy 54 233 € -99,7 %
Iné prevádzkové náklady 223 094 € -92,3 %
Zisk z predaja majetku 10 079 € -9,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 877 061 € -93,7 %
HV z finančnej činnosti -387 926 € -193,1 %
z toho Nákladové úroky 373 637 € %

HV pred zdanením 489 135 € -96,4 %
Daň 948 553 € -70,7 %
HV po zdanení -459 418 € -104,4 %
EBITDA 3 941 750 € -77,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
95 226 251 € 2,3 %
 
Neobežný majetok 29 612 362 € -8,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 436 344 € 66,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok 29 176 018 € -9,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 65 576 476 € 8,2 %
Zásoby 3 678 € -48,3 %
Dlhodobé pohľadávky 3 109 423 € %

Krátkodobé pohľadávky 62 463 375 € 4,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 37 413 € -4,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 95 226 251 € 2,3 %
 
Vlastné imanie
29 636 011 € -27,0 %
Základné imanie 75 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 30 020 429 € -0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení -459 418 € -104,4 %
 
Záväzky 65 590 240 € 25,0 %
Dlhodobé záväzky 20 456 185 € 68,7 %
Krátkodobé záväzky 39 852 156 € 13,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 281 899 € 2,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?