BRICKSTAV s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BRICKSTAV s.r.o.
Sídlo:
Tomášikova 50/B
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/140685/B
Od 27.3.2018, posledná zmena 24.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Igrici
IČO:
51563169
DIČ:
2120740105

IČ DPH:

SK2120740105
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
46710 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktmi
Základné imanie:
617 483 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ivan Igrici (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 01.03.2023 ako riadna.

Firma BRICKSTAV s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 040 940 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 46,86%. Dosiahnutý zisk po zdanení 70 341 EUR vzrástol medziročne o 25 389 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 41 032 016 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 670 041 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,22%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,91%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,68%.

Absolútne ukazovatele

41 081 468 €

46,9 %

433 159 €

7,5 %

1 711 882 €

12,5 %

733 276 €

1,1 %

626 857 €

7,8 %

Relatívne ukazovatele

1.06 %

-0,4 %

1.98

0,1

4.11 %

1,2 %

57.17 %

4,8 %

1.64

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 41 032 016 € 46,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 8 924 € 7,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 40 361 975 € 47,9 %
Náklady na materiál, energie 93 565 € 32,2 %
Služby 152 241 € -13,9 %
Pridaná hodnota 433 159 € 7,5 %
Osobné náklady 219 306 € 2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 77 515 € 10,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 32 128 € %

Iné prevádzkové náklady 68 211 € 79,5 %
Zisk z predaja majetku 3 705 € 129,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 103 960 € 48,9 %
HV z finančnej činnosti -14 570 € -64,0 %
z toho Nákladové úroky 5 301 € 170,6 %
HV pred zdanením 89 390 € 46,6 %
Daň 19 049 € 19,0 %
HV po zdanení 70 341 € 56,5 %
EBITDA 177 770 € 16,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 711 882 € 12,5 %
 
Neobežný majetok 361 124 € -15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 361 124 € -15,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 342 183 € 23,4 %
Zásoby 160 727 € 105,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 638 631 € -15,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 542 825 € 113,9 %
 
Časové rozlíšenie 8 575 € -4,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 711 882 € 12,5 %
 
Vlastné imanie
733 276 € 1,1 %
Základné imanie 617 483 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € -0,2 %
HV minulých rokov 44 952 € -28,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 70 341 € 56,5 %
 
Záväzky 978 606 € 22,8 %
Dlhodobé záväzky 202 129 € 2,1 %
Krátkodobé záväzky 723 901 € 40,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 44 440 € -42,9 %
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 136 € 39,1 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?