Irmag s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Irmag s.r.o.
Sídlo:
Boženy Němcovej 8
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/127372/B
Od 30.3.2018, posledná zmena 9.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Irena Pospíšilová
IČO:
51631504
DIČ:
2120734748

IČ DPH:

SK2120734748
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Marie Peutlschmidová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 12.02.2024 ako riadna.

Firma Irmag s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 27 985 123 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 51 601 EUR poklesol medziročne o 17 986 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,96% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 27 985 123 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 311 837 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne nezmenili.

Absolútne ukazovatele

27 996 959 €

4,6 %

63 531 €

27,2 %

845 572 €

-27,7 %

404 216 €

14,6 %

404 216 €

14,6 %

Relatívne ukazovatele

0.23 %

0,0 %

10.31

2,2

6.10 %

0,1 %

52.20 %

-17,6 %

1.92

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 27 985 123 € 4,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 0 € -100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 27 673 286 € 4,6 %
Náklady na materiál, energie
Služby 248 306 € 10,2 %
Pridaná hodnota 63 531 € 27,2 %
Osobné náklady 6 165 € 0,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 11 836 € -77,8 %
Iné prevádzkové náklady 13 € -99,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 69 189 € -25,4 %
HV z finančnej činnosti -4 216 € 5,3 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 64 973 € -26,4 %
Daň 13 372 € -28,4 %
HV po zdanení 51 601 € -25,8 %
EBITDA 69 189 € -25,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
845 572 € -27,7 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 845 500 € -27,7 %
Zásoby 0 € -100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 692 911 € -16,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 152 589 € 115,6 %
 
Časové rozlíšenie 72 € 94,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 845 572 € -27,7 %
 
Vlastné imanie
404 216 € 14,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 347 115 € 25,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 51 601 € -25,8 %
 
Záväzky 441 356 € -45,9 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 441 351 € -45,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 5 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?