Irmag s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Irmag s.r.o.
Sídlo:
Boženy Němcovej 8
81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/127372/B
Od 30.3.2018, posledná zmena 9.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Irena Pospíšilová
IČO:
51631504
DIČ:
2120734748

IČ DPH:

SK2120734748
Podľa §4, registrovaný od 1.6.2018
SK NACE (RÚZ):
46520 Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Marie Peutlschmidová (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.02.2023 ako riadna.

Firma Irmag s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 26 724 028 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 23,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 69 587 EUR poklesol medziročne o 81 805 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,8% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 26 723 663 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 274 977 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,16%.
  • Osobné náklady sa medziročne nezmenili.

Absolútne ukazovatele

26 777 338 €

-23,9 %

49 929 €

-73,4 %

1 169 128 €

19,7 %

352 614 €

24,6 %

352 614 €

24,6 %

Relatívne ukazovatele

0.19 %

-0,3 %

8.10

-22,4

5.95 %

-9,6 %

69.84 %

-1,2 %

1.10

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 26 723 663 € -24,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 365 € 100,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 26 448 686 € -23,8 %
Náklady na materiál, energie
Služby 225 413 € -16,2 %
Pridaná hodnota 49 929 € -73,4 %
Osobné náklady 6 165 € 0,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku
Opravné položky
Ostatné výnosy 53 310 € 40,6 %
Iné prevádzkové náklady 4 364 € -76,2 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 92 710 € -53,9 %
HV z finančnej činnosti -4 451 € 18,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 88 259 € -54,9 %
Daň 18 672 € -57,9 %
HV po zdanení 69 587 € -54,0 %
EBITDA 92 710 € -53,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
1 169 128 € 19,7 %
 
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 1 169 091 € 19,7 %
Zásoby 273 298 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 825 007 € -3,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 70 786 € -40,1 %
 
Časové rozlíšenie 37 € -80,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 1 169 128 € 19,7 %
 
Vlastné imanie
352 614 € 24,6 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 100,0 %
HV minulých rokov 277 527 € 119,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 69 587 € -54,0 %
 
Záväzky 816 514 € 17,7 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 816 514 € 17,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?