STEEL BUSINESS EUROPE SE

Historický názov:
 • POTRUBIE CONSTRUCTION, SE
 • CASSOVIA FOUNDATION SE
Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
STEEL BUSINESS EUROPE SE
Sídlo:
Moldavská cesta 10/B
04011 Košice - mestská časť Západ
Zápis v OR SR
Mestský súd Košice
oddiel: Po/872/V
Od 19.4.2018, posledná zmena 30.3.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Stanislav Barica
 • Peter Kamarás
IČO:
51658101
DIČ:
2120743647

IČ DPH:

SK2120743647
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2019
SK NACE (RÚZ):
46720 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
Základné imanie:
120 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 29.04.2024 ako riadna.

  Firma STEEL BUSINESS EUROPE SE dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 87 949 840 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 10,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 289 898 EUR vzrástol medziročne o 123 019 EUR.

  Firma predala tovar za 74 497 564 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 689 762 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,04%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 16,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 31,42%.

  Absolútne ukazovatele

  130 352 749 €

  -13,4 %

  3 685 597 €

  -16,4 %

  6 890 106 €

  -33,0 %

  433 898 €

  39,6 %

  364 057 €

  %

  Relatívne ukazovatele

  4.19 %

  -0,3 %

  1.64

  0,3

  4.21 %

  2,6 %

  93.70 %

  -3,3 %

  0.65

  0,5 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 74 497 564 € -6,5 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb13 452 276 € -29,3 %
  Zmena stavu zásob108 561 € 120,4 %
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru68 807 802 € -7,1 %
  Náklady na materiál, energie12 717 707 € -21,0 %
  Služby2 978 736 € -16,1 %
  Pridaná hodnota3 685 597 € -16,4 %
  Osobné náklady2 245 393 € -31,4 %
  Odpisy a opravné položky k majetku97 142 € 5,8 %
  Opravné položky-131 441 € %
  Ostatné výnosy41 787 165 € -16,7 %
  Iné prevádzkové náklady41 832 986 € -16,7 %
  Zisk z predaja majetku104 426 € -30,1 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 401 667 € 22,8 %
  HV z finančnej činnosti-1 017 480 € -22,6 %
  z toho Nákladové úroky902 605 € 21,9 %
  HV pred zdanením384 187 € 23,5 %
  Daň94 289 € -34,6 %
  HV po zdanení289 898 € 73,7 %
  EBITDA1 262 942 € 16,5 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  6 890 106 € -33,0 %
   
  Neobežný majetok214 595 € -43,8 %
  Dlhodobý hmotný majetok214 595 € -43,8 %
  Dlhodobý nehmotný majetok
  Dlhodobý finančný majetok
   
  Obežný majetok6 601 193 € -33,2 %
  Zásoby2 499 691 € -70,1 %
  Dlhodobé pohľadávky138 794 € -8,4 %
  Krátkodobé pohľadávky3 132 386 € 147,1 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty830 322 € %

   
  Časové rozlíšenie74 318 € %

  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky6 890 106 € -33,0 %
   
  Vlastné imanie
  433 898 € 39,6 %
  Základné imanie120 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania24 000 € 0,0 %
  HV minulých rokov
  HV za účtovné obdobie po zdanení289 898 € 73,7 %
   
  Záväzky6 434 998 € -35,4 %
  Dlhodobé záväzky54 789 € 26,0 %
  Krátkodobé záväzky5 143 101 € -43,2 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé1 008 349 € 23,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé228 759 € %

   
  Časové rozlíšenie21 210 € %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?