VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s.
Sídlo:
Legionárska 10
81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6797/B
Od 13.6.2018, posledná zmena 9.4.2021
Štatutárny orgán:
  • Ing. Dušan Peško
  • Ing. Ladislav Rehák
  • Ing. Zoltán Müller
  • Mgr. Lukáš Dlugoš
IČO:
51733064
DIČ:
2120780970

IČ DPH:

SK2120780970
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2018
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:
11 predmetov činnosti
nezistený počet zamestnancov

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 15.06.2023 ako riadna.

Firma VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 274 081 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13 951,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 438 152 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 75,26% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 11 710 831 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 426 257 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

V aktuálnom roku bola predaná časť produkcie v hodnote 9 948 668 EUR, ktorá bola vyrobená na sklad alebo bola rozpracovaná pred aktuálnym rokom.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 1 038 804 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 86,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 35,7%.

Absolútne ukazovatele

27 323 756 €

57,8 %

1 384 693 €

144,2 %

65 701 102 €

-2,9 %

-1 312 805 €

25,0 %

34 556 536 €

9,2 %

Relatívne ukazovatele

4.29 %

-242,6 %

N/A

0,0

0.67 %

1,6 %

102.00 %

-0,6 %

0.54

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 11 710 831 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 20 563 250 € %

Zmena stavu zásob -9 948 668 € -175,2 %
Aktivácia 1 038 804 € -72,4 %
Náklady na predaj tovaru 11 284 574 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 3 325 € -86,9 %
Služby 10 691 625 € -35,7 %
Pridaná hodnota 1 384 693 € 144,2 %
Osobné náklady
Odpisy a opravné položky k majetku 112 845 € -6,6 %
Opravné položky 3 239 € 100,0 %
Ostatné výnosy 460 127 € %

Iné prevádzkové náklady 159 864 € 69,0 %
Zisk z predaja majetku 94 794 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 663 666 € 274,7 %
HV z finančnej činnosti -1 206 901 € -11,5 %
z toho Nákladové úroky 1 301 613 € 20,4 %
HV pred zdanením 456 765 € 171,5 %
Daň 18 613 € 100,0 %
HV po zdanení 438 152 € 168,6 %
EBITDA 1 681 717 € 197,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
65 701 102 € -2,9 %
 
Neobežný majetok 10 226 056 € 72,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 389 775 € -40,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 208 218 € -2,4 %
Dlhodobý finančný majetok 6 628 063 € 100,0 %
 
Obežný majetok 55 371 068 € -10,1 %
Zásoby 37 289 971 € -36,3 %
Dlhodobé pohľadávky 15 038 774 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 013 488 € 65,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 028 835 € -17,7 %
 
Časové rozlíšenie 103 978 € -30,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 65 701 102 € -2,9 %
 
Vlastné imanie
-1 312 805 € 25,0 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -22 500 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 753 457 € -57,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 438 152 € 168,6 %
 
Záväzky 67 013 907 € -3,5 %
Dlhodobé záväzky 44 311 384 € 57,0 %
Krátkodobé záväzky 2 877 321 € -74,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 16 819 487 € 52,9 %
Bankové úvery krátkodobé 3 002 415 € -84,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 300 € -96,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?