ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.
Sídlo:
Kasárenská 1594/49
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/42392/T
Od 1.6.2018, posledná zmena 12.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Mišo
IČO:
51749858
DIČ:
2120773512

IČ DPH:

SK2120773512
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2018
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
15 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 02.04.2024 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 121 496 662 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 52,38%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 313 649 EUR vzrástol medziročne o 1 931 136 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,93% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 52,6%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 29,97%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 62,52%.

Absolútne ukazovatele

122 806 012 €

52,7 %

9 868 383 €

56,2 %

66 036 300 €

24,1 %

26 068 529 €

25,6 %

10 471 575 €

118,1 %

Relatívne ukazovatele

8.12 %

0,2 %

8.05

-0,3

8.05 %

1,7 %

60.52 %

-0,5 %

0.80

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 121 496 662 € 52,4 %
Zmena stavu zásob 793 405 € 58,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 110 277 319 € 52,6 %
Služby 2 144 365 € 30,0 %
Pridaná hodnota 9 868 383 € 56,2 %
Osobné náklady 1 225 199 € 62,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 115 818 € 1,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 8 745 € %

Iné prevádzkové náklady 114 041 € 23,4 %
Zisk z predaja majetku 51 090 € -74,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 473 160 € 63,6 %
HV z finančnej činnosti -738 349 € -162,9 %
z toho Nákladové úroky 681 788 € 157,9 %
HV pred zdanením 6 734 811 € 57,1 %
Daň 1 421 162 € 57,2 %
HV po zdanení 5 313 649 € 57,1 %
EBITDA 8 537 888 € 56,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
66 036 300 € 24,1 %
 
Neobežný majetok 24 970 162 € -5,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 799 812 € -4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 170 350 € -28,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 41 037 708 € 52,7 %
Zásoby 16 500 366 € 51,0 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 22 374 056 € 41,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 163 286 € %

 
Časové rozlíšenie 28 430 € 150,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 66 036 300 € 24,1 %
 
Vlastné imanie
26 068 529 € 25,6 %
Základné imanie 15 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 342 127 € 97,8 %
HV minulých rokov 5 412 753 € 146,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 313 649 € 57,1 %
 
Záväzky 39 967 771 € 23,2 %
Dlhodobé záväzky 1 032 127 € 103,8 %
Krátkodobé záväzky 17 203 588 € 127,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 8 250 000 € -15,8 %
Bankové úvery krátkodobé 13 390 975 € -7,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 91 081 € 32,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?