ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o.
Sídlo:
Kasárenská 1594/49
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/42392/T
Od 1.6.2018, posledná zmena 15.11.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Peter Mišo
IČO:
51749858
DIČ:
2120773512

IČ DPH:

SK2120773512
Podľa §4, registrovaný od 15.6.2018
SK NACE (RÚZ):
25990 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
Základné imanie:
15 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 79 731 598 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 33,54%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 382 513 EUR vzrástol medziročne o 1 108 271 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,13% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 36,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,56%.

Absolútne ukazovatele

80 431 889 €

35,1 %

6 317 457 €

29,1 %

53 206 466 €

-20,4 %

20 754 880 €

19,5 %

4 801 485 €

126,4 %

Relatívne ukazovatele

7.92 %

-0,3 %

8.38

1,2

6.36 %

3,0 %

60.99 %

-13,0 %

0.72

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 79 731 598 € 33,5 %
Zmena stavu zásob 499 460 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 72 263 703 € 36,0 %
Služby 1 649 898 € 8,7 %
Pridaná hodnota 6 317 457 € 29,1 %
Osobné náklady 753 865 € 10,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 104 788 € 1,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 2 170 € 2,9 %
Iné prevádzkové náklady 92 403 € 101,4 %
Zisk z predaja majetku 198 658 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 4 567 229 € 48,2 %
HV z finančnej činnosti -280 884 € -39,9 %
z toho Nákladové úroky 264 405 € 43,0 %
HV pred zdanením 4 286 345 € 48,7 %
Daň 903 832 € 48,7 %
HV po zdanení 3 382 513 € 48,7 %
EBITDA 5 473 359 € 31,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 206 466 € -20,4 %
 
Neobežný majetok 26 321 451 € -1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 26 082 537 € -1,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 238 914 € -24,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 26 873 670 € -32,9 %
Zásoby 10 930 136 € 42,4 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 15 845 994 € -50,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 97 540 € 2,5 %
 
Časové rozlíšenie 11 345 € -40,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 206 466 € -20,4 %
 
Vlastné imanie
20 754 880 € 19,5 %
Základné imanie 15 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 173 001 € 191,8 %
HV minulých rokov 2 199 366 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 3 382 513 € 48,7 %
 
Záväzky 32 451 586 € -34,4 %
Dlhodobé záväzky 506 538 € 146,3 %
Krátkodobé záväzky 7 559 630 € -71,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 9 792 623 € -13,0 %
Bankové úvery krátkodobé 14 523 900 € 28,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 68 895 € -2,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?