FC ecom, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FC ecom, s.r.o.
Sídlo:
Ľudovíta Stárka 2864
91105 Trenčín
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/36568/R
Od 1.6.2018, posledná zmena 29.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Petr Král
IČO:
51750155
DIČ:
2120774106

IČ DPH:

SK2120774106
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2018
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
230 900 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • FCH CZ a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma FC ecom, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 81 324 324 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 1,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 192 218 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 86,53% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 70 628 251 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 22 054 351 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 31%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 0,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,85%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,07%.

Absolútne ukazovatele

81 626 277 €

-0,1 %

4 510 022 €

-5,7 %

18 895 219 €

10,5 %

5 557 727 €

3,6 %

3 462 221 €

11,3 %

Relatívne ukazovatele

5.55 %

-0,4 %

1.39

-0,3

1.02 %

4,8 %

70.59 %

2,0 %

0.50

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 70 628 251 € 1,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb10 696 073 € 1,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru48 573 900 € -0,2 %
Náklady na materiál, energie441 383 € 0,2 %
Služby27 255 115 € 4,8 %
Pridaná hodnota4 510 022 € -5,7 %
Osobné náklady3 243 994 € 15,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku473 560 € %

Opravné položky543 904 € 15,6 %
Ostatné výnosy48 797 € -96,1 %
Iné prevádzkové náklady66 504 € -97,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti774 761 € 271,3 %
HV z finančnej činnosti-448 069 € 5,0 %
z toho Nákladové úroky495 € -86,6 %
HV pred zdanením326 692 € 224,2 %
Daň134 474 € -65,3 %
HV po zdanení192 218 € 129,6 %
EBITDA1 248 321 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
18 895 219 € 10,5 %
 
Neobežný majetok1 874 480 € 4,8 %
Dlhodobý hmotný majetok836 891 € -9,0 %
Dlhodobý nehmotný majetok1 037 589 € 19,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok16 926 593 € 11,4 %
Zásoby9 885 462 € 11,2 %
Dlhodobé pohľadávky619 605 € -17,5 %
Krátkodobé pohľadávky1 211 530 € -39,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty5 209 996 € 46,8 %
 
Časové rozlíšenie94 146 € -20,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky18 895 219 € 10,5 %
 
Vlastné imanie
5 557 727 € 3,6 %
Základné imanie5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania13 108 421 € 0,0 %
HV minulých rokov-7 747 912 € -9,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení192 218 € 129,6 %
 
Záväzky13 337 452 € 13,7 %
Dlhodobé záväzky38 071 € 255,6 %
Krátkodobé záväzky12 845 037 € 16,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé93 836 € -76,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé360 508 € 31,3 %
 
Časové rozlíšenie40 € -98,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?