Loading

GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o.

Aktualizované 23.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Bajkalská 19/B
82101 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/130232/B
Od 26.7.2018, posledná zmena 16.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Ewa Włodarczyk
  • Philipp Holzer
IČO:
51854317
DIČ:
2120808503

IČ DPH:

SK2120808503
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2018
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GEFCO SLOVAKIA s.r.o. (85,0%)
  • CEVA CORPORATE SERVICES (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma GEFCO Forwarding Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 27 050 756 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 10,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 358 358 EUR vzrástol medziročne o 913 804 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,32% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,69%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,2%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 43,29%.

Absolútne ukazovatele

27 513 314 €

11,9 %

3 549 899 €

44,4 %

6 280 636 €

-10,9 %

3 155 059 €

33,5 %

3 297 460 €

33,3 %

Relatívne ukazovatele

13.12 %

3,1 %

6.58

0,0

37.55 %

17,1 %

49.77 %

-16,7 %

2.12

0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 27 050 756 € 10,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru -683 € -121,1 %
Náklady na materiál, energie 12 714 € 71,7 %
Služby 23 488 826 € 6,2 %
Pridaná hodnota 3 549 899 € 44,4 %
Osobné náklady 539 782 € 43,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 577 € -54,4 %
Opravné položky 298 917 € 36,4 %
Ostatné výnosy 389 941 € %

Iné prevádzkové náklady 91 232 € %

Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 009 332 € 62,5 %
HV z finančnej činnosti -19 676 € 62,4 %
z toho Nákladové úroky 626 € 10,2 %
HV pred zdanením 2 989 656 € 66,1 %
Daň 631 298 € 77,9 %
HV po zdanení 2 358 358 € 63,3 %
EBITDA 3 009 909 € 62,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 280 636 € -10,9 %
 
Neobežný majetok 39 € -93,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 39 € -93,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 6 007 889 € -4,8 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 49 361 € -47,4 %
Krátkodobé pohľadávky 5 901 858 € -4,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 56 670 € %

 
Časové rozlíšenie 272 708 € -63,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 280 636 € -10,9 %
 
Vlastné imanie
3 155 059 € 33,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 500 € 0,0 %
HV minulých rokov 791 201 € -13,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 358 358 € 63,3 %
 
Záväzky 3 079 848 € -34,1 %
Dlhodobé záväzky 965 € 17,3 %
Krátkodobé záväzky 2 888 047 € -35,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 190 836 € -6,4 %
 
Časové rozlíšenie 45 729 € 153,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?