Fiserv Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • First Data Resources Slovakia, s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Fiserv Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Digital Park II, Einsteinova 25
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/131164/B
Od 6.9.2018, posledná zmena 2.12.2022
Štatutárny orgán:
  • Janice Von Bulow
  • Michal Schwarz
IČO:
51922339
DIČ:
2120834518

IČ DPH:

SK2120834518
Podľa §4, registrovaný od 12.9.2018
SK NACE (RÚZ):
62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • First Data Holding I (Netherlands) B.V. (85,0%)
  • Tissington Limited (15,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 20.12.2023 ako riadna.

Firma Fiserv Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 419 099 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 48,94%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 6 598 067 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 17,68%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 34,74%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,69%.

Absolútne ukazovatele

38 438 166 €

49,0 %

28 211 074 €

55,1 %

9 943 094 €

66,6 %

5 441 080 €

%

5 447 712 €

%

Relatívne ukazovatele

73.43 %

2,9 %

1.40

0,5

66.36 %

91,7 %

45.28 %

-74,1 %

2.67

1,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 650 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 417 449 € 48,9 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 200 € -30,6 %
Náklady na materiál, energie 66 190 € -17,7 %
Služby 10 138 461 € 34,7 %
Pridaná hodnota 28 211 074 € 55,1 %
Osobné náklady 20 150 811 € 3,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 295 444 € 8,9 %
Opravné položky 3 174 € -23,1 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 3 648 € -75,9 %
Zisk z predaja majetku -35 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 761 136 € %

HV z finančnej činnosti -106 601 € -77,9 %
z toho Nákladové úroky 34 094 € 12,2 %
HV pred zdanením 7 654 535 € %

Daň 1 056 468 € %

HV po zdanení 6 598 067 € %

EBITDA 8 056 615 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
9 943 094 € 66,6 %
 
Neobežný majetok 807 000 € -2,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 807 000 € -2,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 978 244 € 78,7 %
Zásoby 12 901 € -20,7 %
Dlhodobé pohľadávky 436 630 € -25,3 %
Krátkodobé pohľadávky 8 475 100 € 93,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 53 613 € 58,2 %
 
Časové rozlíšenie 157 850 € 34,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 943 094 € 66,6 %
 
Vlastné imanie
5 441 080 € %

Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 336 000 € 0,0 %
HV minulých rokov -1 497 987 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení 6 598 067 € %

 
Záväzky 4 502 014 € -36,8 %
Dlhodobé záväzky 31 858 € -21,4 %
Krátkodobé záväzky 3 251 657 € -37,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 95 € 58,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 218 404 € -35,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?