Veľkoobchod Bečica s.r.o.

Historický názov:
  • SBCM s. r. o.
Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Veľkoobchod Bečica s.r.o.
Sídlo:
Na Priehon 50
94905 Nitra
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/51488/N
Od 15.9.2018, posledná zmena 1.12.2023
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Stanislav Bečica
  • Mária Bečicová
  • Šimon Bečica, MSc
IČO:
51945436
DIČ:
2120839765

IČ DPH:

SK2120839765
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2019
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
100 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Dušan Bečica Holding s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 13.06.2023 ako riadna.

Firma Veľkoobchod Bečica s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 706 507 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,88%. Dosiahnutý zisk po zdanení 59 728 EUR poklesol medziročne o 278 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,88% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 692 753 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 930 818 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 2%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 71,08%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 43,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 19,09%.

Absolútne ukazovatele

35 734 596 €

12,7 %

416 180 €

1,7 %

3 185 232 €

-1,9 %

1 522 768 €

4,1 %

1 567 352 €

2,8 %

Relatívne ukazovatele

1.17 %

-0,1 %

1.50

0,3

1.88 %

0,0 %

52.19 %

-2,8 %

0.66

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 692 753 € 13,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 754 € -82,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 34 761 935 € 12,6 %
Náklady na materiál, energie 148 872 € 71,1 %
Služby 379 520 € 43,9 %
Pridaná hodnota 416 180 € 1,7 %
Osobné náklady 277 784 € -19,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 46 583 € 36,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 28 089 € -65,4 %
Iné prevádzkové náklady 22 020 € 81,5 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 97 882 € -2,7 %
HV z finančnej činnosti -21 711 € -12,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 76 171 € -6,2 %
Daň 16 443 € -22,3 %
HV po zdanení 59 728 € -0,5 %
EBITDA 144 465 € 7,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
3 185 232 € -1,9 %
 
Neobežný majetok 109 175 € 76,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 138 983 € 42,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok -29 808 € 15,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 3 071 130 € -3,5 %
Zásoby 2 082 194 € 24,5 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 892 388 € 8,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 96 548 € -86,0 %
 
Časové rozlíšenie 4 927 € 95,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 3 185 232 € -1,9 %
 
Vlastné imanie
1 522 768 € 4,1 %
Základné imanie 100 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 293 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 70 040 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 59 728 € -0,5 %
 
Záväzky 1 662 464 € -6,8 %
Dlhodobé záväzky 134 965 € 43,7 %
Krátkodobé záväzky 1 508 705 € -9,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 18 794 € -35,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?