ZENCOR processing s. r. o.

Historický názov:
  • eZmluva.sk 254, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ZENCOR processing s. r. o.
Sídlo:
Továrenská 545
01864 Košeca
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/37170/R
Od 10.10.2018, posledná zmena 4.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Mgr. Martin Koreň
  • Simonne Mlčúchová
IČO:
51988038
DIČ:
2120857475

IČ DPH:

SK2120857475
Podľa §4, registrovaný od 1.2.2019
SK NACE (RÚZ):
70220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • ARKON Group s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.12.2023 ako riadna.

Firma ZENCOR processing s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 44 263 686 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 49,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 122 156 EUR vzrástol medziročne o 67 986 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,34% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 45,06%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 37,9%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 11,82%.

Absolútne ukazovatele

47 481 243 €

24,8 %

652 105 €

36,8 %

11 237 078 €

26,6 %

885 691 €

16,8 %

884 753 €

20,0 %

Relatívne ukazovatele

1.47 %

-0,1 %

2.92

1,0

1.09 %

0,5 %

92.12 %

0,7 %

0.69

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 896 659 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 367 027 € 46,7 %
Zmena stavu zásob 82 014 € -86,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 894 190 € %

Náklady na materiál, energie 37 387 474 € 45,1 %
Služby 5 411 931 € 37,9 %
Pridaná hodnota 652 105 € 36,8 %
Osobné náklady 223 073 € -11,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 11 334 € 4,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 3 120 541 € -60,0 %
Iné prevádzkové náklady 3 128 643 € -59,9 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 409 596 € 93,7 %
HV z finančnej činnosti -249 480 € -37,2 %
z toho Nákladové úroky 202 829 € 40,3 %
HV pred zdanením 160 116 € %

Daň 37 960 € 254,5 %
HV po zdanení 122 156 € 125,5 %
EBITDA 420 930 € 89,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 237 078 € 26,6 %
 
Neobežný majetok 6 809 € -58,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 4 128 € -69,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 2 681 € 0,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 11 222 733 € 26,7 %
Zásoby 4 134 824 € 28,5 %
Dlhodobé pohľadávky 5 203 € -85,7 %
Krátkodobé pohľadávky 7 073 068 € 26,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 9 638 € %

 
Časové rozlíšenie 7 536 € 48,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 237 078 € 26,6 %
 
Vlastné imanie
885 691 € 16,8 %
Základné imanie 5 000 € 100,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 010 500 € 0,0 %
HV minulých rokov -251 965 € 17,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 122 156 € 125,5 %
 
Záväzky 10 351 387 € 27,5 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 1 015 666 € -30,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 9 324 647 € 40,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 11 074 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?