Heneken Mazak, s. r. o.

Historický názov:
  • Garda Alloys s. r. o.
Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken Mazak, s. r. o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/143222/B
Od 22.2.2019, posledná zmena 19.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
52209881
DIČ:
2120935982

IČ DPH:

SK7120001515
Podľa §4b, registrovaný od 1.3.2020
SK NACE (RÚZ):
24430 Výroba olova, zinku a cínu
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Heneken, s.r.o. (80,0%)
  • Samco s.r.o. (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma Heneken Mazak, s. r. o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 37 999 110 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 37,05%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 086 754 EUR poklesol medziročne o 423 408 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,44% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 38,98%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 18,58%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,55%.

Absolútne ukazovatele

40 173 162 €

-38,2 %

3 134 358 €

50,5 %

5 468 085 €

-11,5 %

2 663 477 €

6,5 %

2 411 218 €

9,2 %

Relatívne ukazovatele

8.25 %

4,8 %

3.27

0,8

19.87 %

-4,6 %

51.29 %

-8,3 %

0.30

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 60 781 € 100,0 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 37 938 329 € -37,2 %
Zmena stavu zásob 1 246 060 € 111,2 %
Aktivácia 137 119 € -31,6 %
Náklady na predaj tovaru 56 166 € 100,0 %
Náklady na materiál, energie 35 609 490 € -39,0 %
Služby 582 275 € -18,6 %
Pridaná hodnota 3 134 358 € 50,5 %
Osobné náklady 958 528 € 15,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 74 471 € 70,8 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 76 048 € 81,3 %
Iné prevádzkové náklady 19 767 € 23,7 %
Zisk z predaja majetku 49 987 € -76,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 207 627 € 52,8 %
HV z finančnej činnosti -831 397 € -277,7 %
z toho Nákladové úroky 6 246 € 109,2 %
HV pred zdanením 1 376 230 € -28,0 %
Daň 289 476 € -28,0 %
HV po zdanení 1 086 754 € -28,0 %
EBITDA 2 232 111 € 74,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
5 468 085 € -11,5 %
 
Neobežný majetok 449 288 € -13,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 310 898 € -18,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 390 € -33,3 %
Dlhodobý finančný majetok 135 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 014 480 € -11,2 %
Zásoby 4 227 449 € 17,5 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 710 730 € 8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 76 301 € -94,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 317 € -61,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 5 468 085 € -11,5 %
 
Vlastné imanie
2 663 477 € 6,5 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 34 152 € 180,7 %
HV minulých rokov 1 537 571 € 49,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 086 754 € -28,0 %
 
Záväzky 2 804 608 € -23,8 %
Dlhodobé záväzky 136 942 € -29,5 %
Krátkodobé záväzky 2 607 579 € -24,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 60 087 € 14,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?