Heneken Mazak, s. r. o.

Historický názov:
  • Garda Alloys s. r. o.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Heneken Mazak, s. r. o.
Sídlo:
Prievozská 4/A
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/143222/B
Od 22.2.2019, posledná zmena 19.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Adrián Stolár
  • Mgr. Michal Hudoba
IČO:
52209881
DIČ:
2120935982

IČ DPH:

SK7120001515
Podľa §4b, registrovaný od 1.3.2020
SK NACE (RÚZ):
24430 Výroba olova, zinku a cínu
Základné imanie:
5 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Heneken, s.r.o. (80,0%)
  • Samco s.r.o. (20,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Heneken Mazak, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 60 365 950 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 59,27%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 510 162 EUR vzrástol medziročne o 394 110 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,87% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 61,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,44%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,67%.

Absolútne ukazovatele

64 999 502 €

66,3 %

2 083 199 €

45,7 %

6 180 993 €

17,3 %

2 500 270 €

24,0 %

2 208 959 €

22,1 %

Relatívne ukazovatele

3.45 %

-0,3 %

2.51

0,5

24.43 %

3,3 %

59.55 %

-2,2 %

0.60

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 60 365 950 € 59,3 %
Zmena stavu zásob 590 002 € %

Aktivácia 200 433 € 28,7 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 58 358 063 € 62,0 %
Služby 715 123 € 28,4 %
Pridaná hodnota 2 083 199 € 45,7 %
Osobné náklady 829 563 € 17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 43 604 € 63,5 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 41 943 € -49,3 %
Iné prevádzkové náklady 15 980 € -21,4 %
Zisk z predaja majetku 208 454 € 232,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 444 449 € 75,6 %
HV z finančnej činnosti 467 926 € -21,0 %
z toho Nákladové úroky 2 985 € %

HV pred zdanením 1 912 375 € 35,1 %
Daň 402 213 € 34,4 %
HV po zdanení 1 510 162 € 35,3 %
EBITDA 1 279 599 € 62,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
6 180 993 € 17,3 %
 
Neobežný majetok 521 511 € 67,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 381 426 € 123,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 085 € -25,0 %
Dlhodobý finančný majetok 135 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 5 648 191 € 14,1 %
Zásoby 3 598 887 € 24,1 %
Dlhodobé pohľadávky 16 415 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 655 884 € -54,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 377 005 € 126,4 %
 
Časové rozlíšenie 11 291 € 9,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 6 180 993 € 17,3 %
 
Vlastné imanie
2 500 270 € 24,0 %
Základné imanie 5 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -42 300 € -146,5 %
HV minulých rokov 1 027 408 € 27,8 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 510 162 € 35,3 %
 
Záväzky 3 680 723 € 13,1 %
Dlhodobé záväzky 194 113 € 211,0 %
Krátkodobé záväzky 3 434 108 € 9,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 52 502 € 24,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?