SYTIQ a. s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
SYTIQ a. s.
Sídlo:
Mlynské nivy 49
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6915/B
Od 14.3.2019, posledná zmena 18.3.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Juraj Kotúč
  • Ing. Marek Žuffa
  • Ing. Michal Bedaj
  • Ing. Zdenko Kuna
  • Mikuláš Čurik
IČO:
52286843
DIČ:
2120967970

IČ DPH:

SK2120967970
Podľa §4, registrovaný od 15.4.2019
SK NACE (RÚZ):
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Základné imanie:
25 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.04.2023 ako riadna.

Firma SYTIQ a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 037 752 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 174 003 EUR poklesol medziročne o 33 325 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,89% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 15,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,73%.

Absolútne ukazovatele

29 362 966 €

8,4 %

2 018 874 €

17,8 %

11 170 716 €

28,1 %

2 334 989 €

8,1 %

3 289 228 €

23,9 %

Relatívne ukazovatele

6.95 %

0,5 %

1.15

0,1

1.56 %

-0,8 %

79.10 %

3,9 %

1.46

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 037 752 € 8,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 4 954 788 € -15,4 %
Služby 22 064 090 € 14,9 %
Pridaná hodnota 2 018 874 € 17,8 %
Osobné náklady 1 748 056 € 6,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 62 116 € 9,8 %
Opravné položky 33 486 € 100,0 %
Ostatné výnosy 300 503 € -5,2 %
Iné prevádzkové náklady 153 269 € %

Zisk z predaja majetku 229 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 322 679 € -1,0 %
HV z finančnej činnosti -82 575 € -58,5 %
z toho Nákladové úroky 17 823 € 10,4 %
HV pred zdanením 240 104 € -12,3 %
Daň 66 101 € -0,6 %
HV po zdanení 174 003 € -16,1 %
EBITDA 384 566 € 0,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 170 716 € 28,1 %
 
Neobežný majetok 116 641 € -33,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 84 724 € -36,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 31 917 € -20,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 908 873 € 30,7 %
Zásoby 88 471 € -68,8 %
Dlhodobé pohľadávky 818 347 € -3,6 %
Krátkodobé pohľadávky 6 987 104 € 15,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 014 951 € 156,7 %
 
Časové rozlíšenie 145 202 € -26,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 170 716 € 28,1 %
 
Vlastné imanie
2 334 989 € 8,1 %
Základné imanie 25 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 005 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 130 986 € 22,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 174 003 € -16,1 %
 
Záväzky 8 835 434 € 34,7 %
Dlhodobé záväzky 1 126 131 € 98,9 %
Krátkodobé záväzky 6 746 207 € 39,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 550 000 € -26,7 %
Bankové úvery krátkodobé 200 000 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 213 096 € 6,5 %
 
Časové rozlíšenie 293 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?